Maloplošné chránené územia mimo CHKO

Od júla 2000 je v územnej pôsobnosti Správy CHKO Poľana aj ostatná časť územia okresov Detva, Brezno, Banská Bystrica a Zvolen, okrem častí, ktoré patria do iných VCHÚ. Mimo CHKO Poľana sa v pôsobnosti Správy CHKO Poľana nachádza 41 maloplošných chránených území. Maloplošné chránené územia zaberajú 1,14% z celkového územia v pôsobnosti Správy CHKO-BR Poľana.

1. Národná prírodná rezervácia Badínsky prales

NPR Badínsky prales (30,03 ha) bola vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany ukážky pralesovitých klimaxových lesných spoločenstiev Kremnických vrchov bukového vegetačného stupňa so zastúpením všetkých troch základných vývojových štádií európskych pralesov (dorastanie, optimum, rozpad).
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Badín
Katastrálne územie: BadínPríslušnosť k VCHÚ:  Nie je súčasťou VCHÚVstup do Badínskeho ptralesa je z dôvodu jeho ochrany povolený len v rámci exkurzií za účasti pracovníkov ochrany prírody (Správa CHKO-BR Poľana).

2. Národná prírodná rezervácia Boky

NPR Boky (176,49 ha) bola vyhlásená v roku 1964 z dôvodu ochrany jednej z najsevernejších lokalít teplomilných a suchomilných rastlinných a živočíšnych druhov s výskytom zaujímavých geomorfologických výtvorov: kamenných morí, sutí a skalného hríbu Čertova skala.
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Budča, Tŕnie
Katastrálne územie: Budča, Tŕnie
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚRezervácia Boky je verejnosti prístupná prostredníctvom turistického chodníka (zelená značka) a náučného chodníka.

3. Národná prírodná rezervácia Mláčik

NPR Mláčik (147,20 ha) vyhlásená v roku 1982 na ochranu zachovaných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev jedľovo-bukového vegetačného stupňa, s výskytom lesných mokradí s jelšou a ďalšími fytocenologicky významnými druhmi v nadmorskej výške 690 – 960 m n.m.

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Železná Breznica, Sliač
Katastrálne územie: Železná Breznica, Rybáre
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ

Rezervácia Mláčik je verejnosti prístupná prostredníctvom turistického chodníka (zelená značka).

4. Národná prírodná rezervácia Dobročský prales

NPR Dobročský prales (103,85 ha) bola vyhlásená za účelom ochrany zvyšku pôvodných, typických karpatských zmiešaných lesov. Cieľom ochrany je zachovať samovoľný vývoj pralesa v rôznych štádiách a umožniť sledovanie vývojových cyklov pre vedecké účely.Dobročský prales ako chránené územie bol vyhlásený už v roku 1913 a patrí medzi najstaršie a najhodnotnejšie chránené územia nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Na území NPR platí najvyšší, piaty stupeň ochrany. Okolo rezervácie je osobitne vyhlásené ochranné pásmo, v ktorom platí štvrtý stupeň ochrany. Dobročský prales so svojim ochranným pásmom je vyhlásený aj za územie európskeho významu. Rezolúciou Výboru ministrov Rady Európy, bol v roku 1998 Dobročskému pralesu udelený prestížny Európsky diplom za jedinečnú zachovalosť prírodných hodnôt.
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Čierny Balog
Katastrálne územie: Čierny Balog
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚVstup do NPR Dobročský prales je z dôvodu jeho ochrany povolený len v rámci exkurzií za účasti pracovníkov ochrany prírody (Správa CHKO Poľana). Vstup do ochranného pásma pralesa je možný prostredníctvom exkurzií s OZ VydraNiekde sa uvádza, že okolo rezervácie vedie náučný chodník. V skutočnosti sa jedná len o informačné panely o Dobročskom pralese umiestnené v blízkosti asfaltovej cesty, ktorá vedie Brôtovskou dolinou. Náučný, resp. turistický chodník, ktorý v minulosti viedol priamo cez územie Dobročského pralesa bol z dôvodu ochrany prírody zrušený. Dobročský prales preslávila okrem iného aj tzv. „dobročská jedľa“, v posledných rokoch sa však v dôsledku prírodných procesov rozpadli už aj zvyšky torza jedle.

5. Národná prírodná rezervácia Svrčinník

NPR Svrčinník (222,49 ha) je situovaná v Kremnických vrchoch, chránená od roku 2002. Predmetom ochrany sú zachované komplexy klimaxových lesných spoločenstiev s prirodzenou druhovou skladbou a štruktúrou drevín, miestami pralesovitého charakteru. Nadmorská výška chráneného územia je 970 – 1313 m n. m.
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický, Žilinský
Okres: Banská Bystrica, Turčianske Teplice
Obec: Kordíky, Horná Štubňa, Čremošné, Dolný Harmanec, Turček
Katastrálne územie: Kordíky, Horná Štubňa, Čremošné, Dolný Harmanec, Horný Turček
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Cez Národnú prírodnú rezerváciu Svrčinník prechádza modrá, zelená a červená turistická značka.

6. Prírodná pamiatka Predajnianske vodopády

PP Predajnianske vodopády (11,70 ha) bola vyhlásená na ochranu výrazného geomorfologického reliéfu – kaskádovité vodopády, skalné moria, ktoré boli vytvorené dlhodobým pôsobením povrchových vôd a toku Čelno.
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Predajná
Katastrálne územie: Predajná
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚPredajnianske vodopády sú prístupné po turistickom chodníku (zelená značka). V rámci územia PP sa nachádza aj technická pamiatka Kelemenov tunel.

7. Prírodná pamiatka Králická tiesňava

PP Králická tiesňava (20,89 ha) bola vyhlásená v roku 1993 na ochranu tiesňavy Farebného potoka so 7 m vysokým vodopádom v krasových dolomitoch, s výskytom viacerých druhov chránených rastlín a živočíchov.
LokalizáciaKraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Králiky, Banská Bystrica
Katastrálne územie: Králiky, Radvaň
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚCez Králickú tiesňavu vedie náučný chodník.

8. Chránený areál Gavurky

CHA Gavurky (57,43 ha) vyhlásený na ochranu zachovaného dubového hája panónskeho charakteru s výskytom teplomilných panónskych a mediteránnych druhov rastlín a živočíchov.
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Dobrá Niva, Sása
Katastrálne územie: Dobrá Niva, Sása
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚChránený areál Gavurky je verejnosti prístupný po poľnej ceste odbočujúcej z cesty medzi obcami Sása a Dobrá Niva. Vjazd vozidlom do územia je zakázaný!

9. Národná prírodná pamiatka Mičinské travertíny

NPP Mičinské travertíny (3,83 ha) predstavuje v rámci Slovenska ojedinelú, činnosťou človeka málo narušenú lokalitu rozptýleného prameniska s travertínovými kopami. Tvorba travertínov prebieha aj v súčasnosti.Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Čerín
Katastrálne územie: Čerín
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚMičinské travertíny sú verejnosti prístupné od cesty medzi obcami Dolná Mičiná a Čerín. Lokalita sa niekedy uvádza ako náučný chodník, keďže pri vývere minerálnej vody je umiestnený informačný panel a okolo travertínových kôp je vytvorený drevený chodník.

10. Prírodná rezervácia Rohy

PR Rohy (25,03 ha) bola vyhlásená z dôvodu ochrany teplomilných a suchomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev lesostepných plôch. Vyskytujú sa na južných svahoch vedľajšieho – parazitického krátera stratovulkánu Poľany a prenikajú sem z Maďarských hornatín, predovšetkým nadregionálnym biokoridorom rieky Hron. Územie je verejnosti neprístupné z dôvodu ochrany prírody.

11. Prírodná rezervácia Rohy

PR Rohy (25,03 ha) bola vyhlásená z dôvodu ochrany teplomilných a suchomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev lesostepných plôch. Vyskytujú sa na južných svahoch vedľajšieho – parazitického krátera stratovulkánu Poľany a prenikajú sem z Maďarských hornatín, predovšetkým nadregionálnym biokoridorom rieky Hron. Územie je verejnosti neprístupné z dôvodu ochrany prírody.

12. Prírodná pamiatka Zolniansky lahar

PP Zolniansky lahar (0,32 ha) predstavuje ukážku sopečného bahenného prúdu – laharu z obdobia neogénu, z času hlavných erupcií neďalekého stratovulkánu Poľana. Hranicou chráneného územia vedie turistický chodník (zelená značka) vedúci na Sliač, z ktorého je skalná stena viditeľná.

13. Národná prírodná pamiatka Harmanecká jaskyňa

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Harmanec
Katastrálne územie: Harmanec
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ

NPP Harmanecká jaskyňa predstavuje typ pôvodného, zachovaného a mimoriadne rozsiahleho podzemného systému s nezmenenou mikroklímou a stabilným vodným režimom. Nachádza sa v krasovej oblasti Veľkej Fatry, v horskom hrebeni Kotolnica. Jaskyňa bola objavená Michalom Bacúrikom v r. 1932 a sprístupnená v r. 1950.

Všetky maloplošné chránené územia mimo CHKO podľa okresov

Od júla 2000 je v územnej pôsobnosti Správy CHKO aj ostatná časť územia okresov Detva, Brezno, Banská Bystrica a Zvolen, okrem častí, ktoré patria do iných VCHÚ.

 

Maloplošné chránené územia v okrese Zvolen

 

Národné prírodné rezervácie

NPR Boky (176,49 ha) bola vyhlásená v roku 1964 z dôvodu ochrany jednej z najsevernejších lokalít teplomilných a suchomilných rastlinných a živočíšnych druhov s výskytom zaujímavých geomorfologických výtvorov: kamenných morí, sutí a skalného hríbu Čertova skala.

NPR Mláčik (147,20 ha) vyhlásená v roku 1982 na ochranu zachovaných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev jedľovo-bukového vegetačného stupňa, s výskytom lesných mokradí s jelšou a ďalšími fytocenologicky významnými druhmi v nadmorskej výške 690 – 960 m n.m.

Prírodné rezervácie

PR Prosisko (20,80 ha) bola vyhlásená v roku 1998, predstavuje územie s koncentrovaným výskytom preglaciálneho reliktného druhu slovenskej flóry – valdštajnky trojpočetnej Magicovej.

Prírodné pamiatky

PP Pyramída (6,67 ha) je vyhlásená od roku 1999 na ochranu územia s výskytom teplomilnej flóry a fauny, s prvkami panónskych a mediteránnych spoločenstiev v stredohorských podmienkach.

PP Zolniansky lahar (0,32 ha) predstavuje ukážku sopečného bahenného prúdu – laharu z obdobia neogénu, z času hlavných erupcií neďalekého stratovulkánu Poľana.

PP Turovský sopúch (1,22 ha) bola vyhlásená v roku 2001 na ochranu vypreparovaného prívodného sopečného kanála – sopúcha, potvrdzujúceho vulkanickú činnosť treťohorného kremnického stratovulkánu.

Chránené areály

CHA Arborétum Borová hora (45,5 ha) je účelovým zariadením Technickej univerzity vo Zvolene. Slúži k praktickej výučbe študentov, vedecko-výskumnej a osvetovej činnosti, predovšetkým v oblasti lesníckej dendrológie. Všetky jedince nachádzajúce sa na ploche arboréta sú objektmi vedeckého výskumu.

CHA Gavurky (57,43 ha) vyhlásený na ochranu zachovaného dubového hája panónskeho charakteru s výskytom teplomilných panónskych a mediteránnych druhov rastlín a živočíchov.

Maloplošné chránené územia v okrese Detva

 

Prírodné rezervácie

PR Rohy (25,03 ha) bola vyhlásená z dôvodu ochrany teplomilných a suchomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev lesostepných plôch. Vyskytujú sa na južných svahoch vedľajšieho – parazitického krátera stratovulkánu Poľany a prenikajú sem z Maďarských hornatín, predovšetkým nadregionálnym biokoridorom rieky Hron.

PR Habáňovo (3,35 ha) reprezentuje zachovanú plochu rašelinných lúk a svahových pramenísk celosvetovo ohrozených mokradných ekosystémov. Územie je významné aj z vedecko-výskumného hľadiska – možnosti sledovania prirodzeného vývoja spoločenstiev.

PR Pstruša (7,36 ha) predstavuje vlhkomilné lúčne rastlinné spoločenstvá s hromadným výskytom kriticky ohrozenej, chránenej korunkovky strakatej (Fritillaria meleagris).

Chránený areál

CHA Hrončiačka (2,50 ha) predstavuje vlhkomilné lúčne rastlinné spoločenstvá s hromadným výskytom kriticky ohrozenej, chránenej korunkovky strakatej.

Maloplošné chránené územia v okrese Brezno

 

Národná prírodná rezervácia

NPR Dobročský prales (103,85 ha) bola vyhlásená za účelom ochrany zvyšku pôvodných, typických karpatských zmiešaných lesov. Cieľom ochrany je zachovať samovoľný vývoj pralesa v rôznych štádiách a umožniť sledovanie vývojových cyklov pre vedecké účely.

Prírodné rezervácie

PR Predajnianska slatina (11,35 ha) je významné útočisko (refúgium) vlhkomilnej, chladnomilnej flóry a fauny, vrátane viacerých chránených a v rôznom stupni ohrozených druhov. Územie je významné aj z vedecko–výskumného hľadiska – sledovanie vývoja spoločenstiev.

PR Rohoznianska jelšina (4,49 ha) je charakteristická na Slovensku ojedinelým zastúpením rastlinných fytocenóz typu horských jelšín, ktoré sa vytvorili na základe stagnujúcich vôd prameniska.

Prírodné pamiatky

PP Predajnianske vodopády (11,70 ha) bola vyhlásená na ochranu výrazného geomorfologického reliéfu – kaskádovité vodopády, skalné moria, ktoré boli vytvorené dlhodobým pôsobením povrchových vôd a toku Čelno.

PP Jajkovská suť (50,91 ha) reprezentuje sute – skalné moria, ktoré vznikli zvetraním hornín veporidného kryštalinika, hlavne kremencov v rôznom štádiu vývoja, ako ojedinelého biotopu v Slovenskom Rudohorí.

PP Kamenistý potok (7,64 ha) reprezentuje prirodzený charakter horského potoka v značnej dĺžke, s potenciálom ekologickej stability a biodiverzity. Potok je trvalé teritórium kriticky ohrozenej vydry riečnej (Lutra lutra).

Maloplošné chránené územia v okrese Banská Bystrica

Národné prírodné rezervácie

NPR Svrčinník (222,49 ha) je situovaná v Kremnických vrchoch, chránená od roku 2002. Predmetom ochrany sú zachované komplexy klimaxových lesných spoločenstiev s prirodzenou druhovou skladbou a štruktúrou drevín, miestami pralesovitého charakteru. Nadmorská výška chráneného územia je 970 – 1313 m n. m.

NPR Ponická dúbrava (13,34 ha) predstavuje jedno z najstarších chránených území na Slovensku. Je chránené z dôvodu jeho vhodnosti na štúdium vitality a prirodzenej obnovy jedle na kyslom geologickom podloží. V súčasnosti je jedným z hlavných dôvodov jeho ochrany zachovanie prirodzených spoločenstiev kyslých dubových bučín na kremencoch v morfologicky pestrých podmienkach.

NPR Badínsky prales (30,03 ha) bola vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany ukážky pralesovitých klimaxových lesných spoločenstiev Kremnických vrchov bukového vegetačného stupňa so zastúpením všetkých troch základných vývojových štádií európskych pralesov (dorastanie, optimum, rozpad).

NPR Plavno (28,08 ha) reprezentuje mimoriadne koncentrovaný výskyt treťohorného reliktu – tisu obyčajného (Taxus baccata). Je to najpočetnejšia lokality východne od B. Bystrice, územie je využívané aj na vedecké a kultúrno-výchovné ciele.

Národné prírodné pamiatky

NPP Harmanecká jaskyňa predstavuje typ pôvodného, zachovaného a mimoriadne rozsiahleho podzemného systému s nezmenenou mikroklímou a stabilným vodným režimom. Nachádza sa v krasovej oblasti Veľkej Fatry, v horskom hrebeni Kotolnica. Jaskyňa bola objavená Michalom Bacúrikom v r. 1932 a sprístupnená v r. 1950.

NPP Mičinské travertíny (3,83 ha) predstavuje v rámci Slovenska ojedinelú, činnosťou človeka málo narušenú lokalitu rozptýleného prameniska s travertínovými kopami. Tvorba travertínov prebieha aj v súčasnosti.

Prírodné rezervácie

PR Kozlinec (9,27 ha) predstavuje izolovaný, reliktný výskyt duba plstnatého (Quercus pubescens) v severnom pásme jeho výskytu na Slovensku. Územie je chránené od r. 1967.

PR Periská (0,8 ha) bola vyhlásená na územnú ochranu rastlinných spoločenstiev s koncentrovaným výskytom preglaciálneho reliktného druhu Slovenskej flóry – valdštajnky trojpočetnej Magicovej (Waldsteinia ternata ssp. magicii).

PR Jelšovec (5,56 ha) reprezentuje zachovanú ukážku podhorských lužných lesov s mokradnými ekosystémami (rašelinisko), s početným zastúpením chránených a v rôznom stupni ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

PR Uňadovo (3,58 ha) bola vyhlásená za účelom ochrany koncentrovaného výskytu tisu obyčajného na dvoch fragmentoch pôvodne rozsiahlejšieho lesného porastu severovýchodného okraja Kremnických vrchov. Je súčasťou systému podobných lokalít zameraných na ochranu tisu v rozličných prírodných podmienkach okolia B. Bystrice.

PR Čačínska cerina (2,56 ha) predstavuje severnú hranicu prirodzeného výskytu duba cerového (Quercus cerris) v lesných porastoch teplomilných vápencových dúbrav s výskytom chránených druhov rastlín, najmä vstavačovitých.

PR Urpínska lesostep (5,02 ha) bola vyhlásená v roku 1997 na ochranu enkláv lesostepných spoločenstiev so zastúpením teplomilných a suchomilných druhov rastlín a živočíchov.

PR Stará kopa (4,53 ha) je najmä fytogeograficky významná lokalita teplomilného duba plstnatého (Quercus pubescens) a jeho krížencov za severnou hranicou jeho súvislého rozšírenia, s výskytom chránených vstavačovitých rastlín.

PR Pavelcovo (28,65 ha) je vyhlásená od roku 1998 na ochranu prirodzených lesných spoločenstiev s koncentrovaným výskytom treťohorného reliktu – tisu obyčajného (Taxus baccata ).

PR Harmanecký hlboký jarok (50,33 ha) predstavuje ukážku koncentrovaného výskytu treťohorného reliktu, tisu obyčajného (Taxus baccata), na pomerne veľkej ploche v oblasti Harmanca. Rezervácia je významná aj z hľadiska vedeckého využitia.

PR Šupín (11,89 ha) reprezentuje geomorfologicky významný a zachovaný komplex skalných útvarov, vymodelovaných v triasových dolomitoch a lokalizovaný vo vápnomilných bučinách, s viacerými prvkami teplomilnej flóry a fauny vysunutými do severozápadnej časti Zvolenskej kotliny.

Prírodné pamiatky

PP Zolná (1,92) bola vyhlásená v roku 1991 s celkovou výmerou 1,92 ha. Predmetný úsek toku Zolná je ukážkou pôvodného stavu meandrujúceho podhorského potoka s prirodzenými brehovými porastami.

PP Horná roveň (1,51 ha) reprezentuje ukážku geologického vývoja a geomorfologických procesov – pôsobenie vonkajších eróznych činiteľov na vulkanické horniny Kremnických vrchov. Selektívnym zvetrávaním sa vytvoril komplex zaujímavých útvarov – skalných stienok, stĺpov, bášt dosahujúcich výšku do 30 metrov.

PP Tajovská kopa (0,27 ha). Dôvodom ochrany prírodnej pamiatky je anorganický motív – útvar pramenných kontinentálnych vápencov – penovcov. Predmetný fenomén je ojedinelý na Slovensku.

PP Králická tiesňava (20,89 ha) bola vyhlásená v roku 1993 na ochranu tiesňavy Farebného potoka so 7 m vysokým vodopádom v krasových dolomitoch, s výskytom viacerých druhov chránených rastlín a živočíchov.

PP Kremenia (3,78 ha) je geologicky a geomorfologicky cenná predovšetkým veľkou pestrosťou povrchových tvarov a sériou odkryvov, na ktorých je možné sledovať priebeh a výsledky procesov prekremenenia.

Chránené areály

CHA Malachovské skalky (10,61 ha) bol vyhlásený v roku 1990 na ochranu významnej geologickej lokality s bizarnými skalnými útvarmi z prekremenených triasových dolomitov chočského príkrovu.

CHA Podlavické výmole (26,77 ha) je charakteristický výskytom chránených druhov rastlín. Napriek ohrozenosti územia antropogénnymi vplyvmi je tu početné zastúpenie najmä druhov z čeľade vstavačovitých.