UNESCO Program Človek a biosféra bol pôvodne vytvorený za účelom výskumu v biosférických rezerváciách. Preto dostali načas pomenovanie aj ako „Laboratóriá udržateľného života“. Výskum na Poľane sa podľa zámerov príslušných špecialistov vo vybraných lokalitách vykonáva dodnes.

Samotný výskum by sa dal rozdeliť do dvoch úrovní. Prvou je výskum zameraný na prírodné hodnoty a keďže súčasťou každej BR je človek, tou druhou úrovňou sú socioekonomické výskumy. Prepojením výsledkov oboch úrovní by mal vzniknúť podklad pre harmonické fungovanie BR.

Svojou jedinečnosťou Poľana láka už dlhé desaťročia mnohé vedecké kapacity nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Dôkazom je aj v súčasnosti prebiehajúci výskum prírodných lesov The Remote Primary Forest, kde vybrané lokality z Poľany sú súčasťou medzinárodnej siete výskumných plôch. Z domáceho výskumu sa môžeme pochváliť prebiehajúcim projektom pod gesciou TUZVO, zameraným na aktuálnu problematiku meniacich sa klimatických pomerov. Ide o komplexný výskum v chránených územiach (NPR Zadná Poľana, NPR Hrončecký grúň) a v priľahlých hospodárskych lesoch.  Okrem TUZVO, pri výskumoch spolupracujeme s UMB v BB, Ústavom Ekológie lesa vo Zvolen SAV, Ústavom krajinnej ekológie SAV, Botanickým ústavom, SAV, Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a mnohými inými.