1. Národná prírodná rezervácia Zadná Poľana

NPR Zadná Poľana

Národná prírodná rezervácia Zadná Poľana bola vyhlásená v roku 1999 (pôvodne v roku 1972). Zaberá vrcholovú časť Poľany s priľahlými svahmi. Najvýznamnejší je výskyt smrečín na najjužnejšom okraji areálu ich pôvodného rozšírenia v Západných Karpatoch na andezitovom podklade. Pôsobivý je pralesovitý vzhľad 160 – 190 ročných smrekových porastov, ktoré sú doplnené jarabinou a bukom. Z ďalších drevín sa vyskytuje jedľa, javor horský, javor mliečny a brest horský. Rezervácia je určená na samovoľný vývoj, kde možno študovať všetky typy spoločenstiev vyšších polôh masívu Poľana. Výmera rezervácie je 855,4941 ha.V rámci projektu „Ochrana pralesov Slovenska“ (www.pralesy.sk) realizovanom v rokoch 2009-2010 bol v NPR Zadná Poľana vymapovaný druhý najväčší prales na Slovensku.  Cez NPR Zadná Poľana prechádza modrá, žltá a červená turistická značka. Modrý TZCH je súčasťou Náučného chodníka Kyslinky – Poľana – Kyslinky. Červeným TZCH (rudná magistrála) sa vychádza na vrchol Poľany (1458 m.n.m.) a na výhľady Katruška a Zbojnícky tanec.

 2. Národná prírodná rezervácia Hrončecký grúň

NPR Hrončecký grúň

Národná prírodná rezervácia Hrončecký grúň v katastrálnom území Hronec najvýraznejšie reprezentuje typy bukových a jedľobu­kových spoločenstiev typických pre toto územie. Je určená hlavne pre vedeckovýskumné a náučné ciele. Začlenenie do siete rezervácií Slovenska je významné v tom, že sa nachádza v rozsiahlom území s častými smrekovými monokultú­rami a je ukážkou možnej premeny na zmiešané lesy aké tu boli v minulosti. Jadro s výmerou 55 ha a vekom nad 100 rokov má po celom obvode ochranné pásmo, ktorého funkcia je tlmiť negatívne vplyvy činnosti človeka na samotnú rezerváciu, ktorá bola vyhlásená v roku 1964, aktualizovaná v roku 1993. Územie je verejnosti neprístupné z dôvodu ochrany prírody. 

 

 

 


 

NPR Ľubietovský Vepor

3. Národná prírodná rezervácia Ľubietovský Vepor

 Národná prírodná rezervácia Ľubietovský Vepor pokrýva výrazný hrebeň medzi rovnomennou kótou a Hrbom. Za rezerváciu bola vyhlásená v roku 1967, aktualizovaná v roku 2003 . Tvo­ria ju  zmiešané 100-150 ročné porasty s výrazným zastúpením buka a jedle, miestami so smrekom, jarabinou a javorom. Územie je málo narušené ľudskou činnosťou, miestami pralesovitého charakteru.Kóta Hrb (1255 m n.m.) je geografickým stredom Slovenska. Cez NPR Ľubietovský Vepor prechádza červená turistická značka (rudná magistrála) od Chaty pod Hrbom.

4. Prírodná rezervácia Pri Bútľavke

Prírodná rezervácia Pri Bútľavke

Prírodná rezervácia Pri Bútľavke vyhlásená v roku 1993 s výmerou 21 ha predstavuje zachované územie s pôvodným drevinovým zložením dopĺňané skalnými útvarmi a skalnými stenami. Vzácnosť územia dopĺňa ojedinelý výskyt tisu.Územie nie je turisticky sprístupnené.

 

 

 

 


5. Prírodná rezervácia Pod Dudášom

Prírodná rezervácia Pod Dudášom

Prírodná rezervácia Pod Dudášom sa nachádza v závere Hro­chotskej doliny pod Zadnou Poľanou. Rezervácia je len malým fragmentom pôvodných lesov s vysokou produkciou. Tvorí ju 130-190 ročný porast s výskytom ešte starších jedincov, je ukážkou pozoruhodnej rastovej schopnosti jedľových bučín oblasti Poľany. Ihličnaté stromy tu dosahujú mimoriadne rozmery zvlášť zaujímavý je zvyšok „veľkej jedle“, ktorá vyschla v r. 1976. Výškou 53 me­trov, obvodom 575 cm, objemom viac ako 50 m kubických a vekom nad 500 rokov patrila medzi najmohutnejšie v Československu. Rezervá­cia na ploche viac ako 6 hektárov bola vyhlásená v r. 1980. Rezervácia Pod Dudášom je prístupná po lesnej ceste od modrej turistickej značky.

 

 


6. Prírodná rezervácia Mačinová

Prírodná rezervácia Mačinová

Prírodná rezervácia Mačinová, na výmere 4,86 ha predstavu­je typický príklad blokoviska až suťoviska, ktoré vzniklo na okraji lávového prúdu a je charakteristické pre územie vulkanické­ho pôvodu. Lesné spoločenstvá prechádzajú až do bezlesnej kamen­nej suti. Vyhlásená v roku 1993. Okrajom rezervácie prechádza lesná cesta.

 


7. Prírodná rezervácia VrchSlatina

Prírodná rezervácia VrchSlatina

Prírodná rezervácia Vrchslatina leží západne od obce Sihla na Slatinskom jarku. Predstavuje zamokrené stanovište na ktoré sa viaže zvláštny ekotyp smreka, ktorý je tu napriek nepriaznivým klimatickým podmienkam v mrazovej polohe schopný reprodukcie. Dô­sledkom kombinácie genetických vlastností a podmienok prostredia tu rastú smreky s hustými letokruhmi ako dôkaz pomalého rastu, ktoré majú vzácne rezonačné drevo. Lokalita je zároveň vzácnym biotopom rastlín a živočíchov viazaných na podmáčané stanovištia na výmere 18,05 ha, vyhlásená v roku 1993. Rezervácia nie je verejnosti prístupná.

8.Prírodná rezervácia Havranie skaly

NPR Havranie skaly

Prírodná rezervácia Havranie skaly v členitom teréne, ktorý prechádza do skalných stien porastených riasami, lišajníkmi a machorastami dáva predpoklad k prirodzenému vývoju celej geobiocenózy s možnosťou podrobného štúdia. Vyhlásená v roku 1997, výmera je 32 ha. Okrajom rezervácie prechádza turistický chodník (zelená značka).

9. Prírodná rezervácia Príslopy

Prírodná rezervácia Príslopy

Prírodná rezervácia Príslopy sa nachádza na rovnomennej lúke juhovýchodne od Želobudzskej skalky. Okrem typických zástupcov druhov rašeliníkov a rosičky okrúhlolistej tu rastie viac druhov močiarnych rastlín.Rezervácia nie je verejnosti prístupná.

 

 

 

 


 

10. Chránený areál Meandre Kamenistého potoka

Chránený areál Meandre Kamenistého potoka

Chránený areál Meandre Kamenistého potoka predstavuje prirodzene meandrujúci tok, ktorým možno dokladovať a študovať tvorbu a dynamiku meandrov. Kamenistou dolinou popri CHA Meandre Kamenistého potoka prechádza cyklotrasa Okruh okolo Poľany.

 


Chránený areál Horná Chrapková

 

 

11. Chránený areál Horná Chrapková

Chránený areál Horná Chrapková, vyhlásený v roku 1999, reprezentuje podmáčané až mokradné lúky s bohatým floristickým zložením. Vyznačuje sa hojným výskytom ohrozeného taxónu žltohlavu európskeho (Trollius europaeus) a výskytom kriticky ohrozených taxónov najmä z čelade Orchideace, a kosatca sibírskeho (Iris sibirica).

 


12. Chránený areál Dolná Zálomská

Chránený areál Dolná Zálomská

Chránený areál Dolná Zálomská je ukážkou dobre zachovaných druhovo bohatých prameniskových, slatinných a stredne vlhkých lúčnych spoločenstiev, ktoré reprezentujú typickí predstavitelia fauny a flóry. Okolo chráneného areálu vedie modrá turistická značka a náučný chodník Kyslinky – Poľana – Kyslinky.

 

 

 

 


13. Chránený areál Hrochotská Bukovina

Chránený areál Hrochotská Bukovina predstavuje biotop, na ktorom sa vďaka zachovanosti prirodzených trávnych porastov, vytvorilo veľmi pestré spoločenstvo rovnokrídlovcov (Orthoptera) s výskytom dvoch vzácnych a ohrozených druhov – Arcyptera fusca a Pholidoptera frivaldskyi.


14. Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrého potoka

Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrého potoka

Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrého potoka sa nachádza v hornej časti Bystrého potoka pod sedlom Priehybina. Tektonickou poruchou poklesla južná časť stuhnutého andezitového prúdu a vytvorila prepadovú stenu vysokú 23 metrov, čo ho radí medzi najväčšie vodopády vo vulkanitoch Západných Karpát. Cez NPP Vodopád Bystrého potoka prechádza zelená turistická značka. K vopdopádu sa dá zísť aj z náučného chodníka Kyslinky – Poľana –  Kyslinky.

 

 

 

 

 


15. Prírodná pamiatka Bátovský balvan

Prírodná pamiatka Bátovský balvan

 

Prírodná pamiatka Bátovský balvan – ide o mohutný aglomerátový blok, ktorý sa v starších štvrtohorách uvolnil mrazovým zvetrávaním a zrútil sa na údolnú nivu Hučavy v Hrochotskej doline. Blok je 14 m vysoký s priemerom 8 m. Medzi spevneným sopečným materiálom vidieť typickú sopečnú bombu hruškovitého tvaru, ktorá svedčí o tom, že v čase dopadu bola ešte v polotekutom stave. Popri prírodnej pamiatke vedie modrá turistická značka.

 


16. Prírodná pamiatka Jánošíkova skala

Prírodná pamiatka Jánošíkova skala
Foto: F.Kulišev

Prírodná pamiatka Jánošíkova skala sa nachádza v Hrochotskej doline. Je to mohutné aglomerátové bralo s výškou až 30 metrov. Zvetrávacie procesy mechanicky porušujú komplex pozdĺžnymi trhlinami a vytvárajú počiatočné štádium skalného mesta. Mechanickým zvetrávaním vznikol aj otvor uprostred brala pripomínajúci malú jaskyňu. Za chránené územie bola vyhlásená už koncom 19. storočia, znovu vyhlásená za chránený prírodný výtvor bola v roku 1964. Prírodnú pamiatku možno vidieť z lesnej cesty po odbočený z modrej turistickej značky. Výstup na Prírodnú pamiatku Jánošíkova skala je z dôvodu ochrany prírody zakázaný!

 

 


17. Prírodná pamiatka Kalamárka

Prírodná pamiatka Kalamárka

Prírodná pamiatka Kalamárka je zvyškom andezitového prúdu, produktu sopečnej činnosti. Oddenudovaním rozpadavého pyroklas¬tického materiálu sa vytvorila skalná plošina obrúbená vencom ve¬ží, stĺpov a bášt s výškou presahujúcou 10 m. Narušením stability sa stĺp oprel o skalnú stenu a vytvoril pôsobivú bránu. Lokalita sa nachádza severne od Detvy, je turisticky navštevovaná, slúži ako odborno-náučný objekt a (v prípade udelenia výnimky) je využívaný horolezcami ako cvičné skaly. K PP Kalamárka vedie červená turistická značka (rudná magistrála). Od Detvy vedie k PP náučný chodník Kalamárka.

 

 

 


 

Prírodná pamiatka Melichova skala

18. Prírodná pamiatka Melichova skala

 Prírodná pamiatka Melichova skala je stĺpovitý skalný útvar, ktorý sa nachádza nad osadou Skliarovo. Zvyšok čela lávového prúdu so zachovanými tvarmi tečúcej lávy je dominantou, ktorá výrazne vyčnieva z okolitých miernych svahov. Okolo Melichovej skaly vedie turistický chodník (modrá značka).

 

 


19. Prírodná pamiatka Veporské skalky

Prírodná pamiatka Veporske_skalky

Prírodná pamiatka Veporské skalky sa nachádza južne od Ľubietovského Vepra. Eróznymi procesmi rozmodelované súvrstvie sopečných tufov a aglomerátov vytvára početné stĺpy, veže a steny, koré dosahujú 30 až 35 metrovú výšku. Ich krajinotvornú funkciu znásobuje skutočnosť, že sa nachádzajú na lúčnych priestoroch. Územie je verejnosti neprístupné.


20. Prírodná pamiatka Spády

Prírodná pamiatka Spády

Prírodná pamiatka Spády predstavuje vodopádový andezitový amfiteáter, ktorý pozostáva z dvoch stupňov o celkovej výške 15 m. Lokalita je zaujímavá z hľadiska malakofauny. Vodopád je prístupný od zákruty lesnej cesty proti prúdu Spádskeho potoka.

 

 

 

 


 

21. Prírodná pamiatka Havranka

 

Prírodná pamiatka Havranka predstavuje erózne zvýraznenú hradbu z vulkanických brekcií na hrebienku nad dolinou Kyslá, východne od Hájneho grúňa. Objekt je takmer 130 m dlhý, jeho šírka je 0,5-2 m, výška je závislá od klesajúceho terénu, pričom jej maximum je 18 m. Vyhlásený v roku 1992.


22. Chránený strom Buk pod Kľukou

Chránený strom Buk pod Kľukou

Chránený strom Buk pod Kľukou, jeho vek je viac ako 200 rokov. Obvod kmeňa vo výške 1,3 m 451 cm. Strom rastie v lesnom poraste a je ukážkou rastových možností buka ako prirodzenej súčasti okolitých lesov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


23. Chránený strom Buk pod Širokou

Chránený strom Buk pod Širokou, jeho vek sa odhaduje na 200 rokov. Pre svoje rozmery, priemer 155 cm a obvod 486 cm (merané vo výške 1,3 m), je považovaný za najmohutnejší známy buk v CHKO. Strom rastie v lesnom poraste a je ukážkou rastových možností buka ako prirodzenej súčasti okolitých lesov.


24. Prírodná rezervácia Kopa

Prírodná rezervácia Kopa

Prírodná rezervácia Kopa je estetickou dominantou na južných svahoch Poľany. Reprezentuje skalnú stenu vymodelovanú mrazovým zvetrávaním. Územím prechádza severná hranica rozšírenia teplomilných druhov flóry a fauny, predovšetkým bezstavovcov v zvolenskej kotline. Samotné územie rezervácie je verejnosti neprístupné.