Projekt LIFE IP – NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003) podporila Európska únia v rámci programu LIFE

Koordinujúci prijímateľ: Ministerstvo životného prostredia SR

Foto: Archív Správy CHKO Poľana

Pridružení prijímatelia: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, WWF Slovensko, Národné lesnícke centrum, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Maximálny rozpočet projektu: 16 622 242,00 EUR
Maximálna výška finančnej podpory EÚ: 9 973 345,00 EUR (60% oprávneného rozpočtu)
                                                  Dĺžka trvania: 01.01.2021 – 31.12.2030

                                                  Zmluva: CRZ

Ciele projetku:

 • Zabezpečiť aby sa ciele ochrany a manažment lokalít Natura 2000 stanovovali na základe spoľahlivých údajoch; a aby sa doplnili existujúce údaje a metodické medzery v manažmente lokalít Natura 2000,
 • Zabezpečiť hodnotenia efektívnosti manažmentových opatrení a intervencií vykonaných v oblastiach Natura 2000,
 • Zvyšovať efektívnosť a dostatočnosť monitorovacieho systému na poskytovanie údajov na bio geografickej úrovni pre podávanie správ,
 • Posúdiť vplyv klimatickej zmeny a navrhnúť zmierňujúce opatrenia a politiky/manažment území,
 • Koherencia sústavy Natura 2000 bude zabezpečená identifikáciou prvkov ekologickej prepojenosti (ekologické koridory, nášľapné kamene,…) a uplatňovaním opatrení na ich ochranu prostredníctvom príslušných politík a ďalších nástrojov,
 • Zlepšiť integráciu sústavy Natura 2000 a požiadaviek ochrany prírody a biodiverzity do lesných hospodárskych plánov a plánov manažmentu povodňových rizík,
 • Zaistiť efektívnosť prírode blízkeho hospodárenia a tzv. Nature Based solutions – riešení založených na prírode,
 • Zabezpečiť zavedenie a hodnotenie chýbajúcich/nedostatočných manažmentových opatrení vo vybraných typoch biotopov (napr. rašeliniská, lúky, atď.),
 • Zriadiť, testovať a hodnotiť agrolesnícke systémy demonštračného charakteru,
 • Obnoviť biotopy a zaviesť osobitný manažment pre vysoko ohrozené druhy ako je Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), Fúzač karpatský (Pseudogaurotina excellens), Korytnačka močiarna (Emys orbicularis), Ľanolistník bezlistencový (Thesium ebracteatum) a Marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia),
 • Vyhodnotiť účinnosť a replikovať skúsenosti a znalosti z demonštračných miest prostredníctvom existujúcich nových nástrojov politiky vrátane poskytovania odporúčaní pre programovanie fondov EÚ,
 • Zvýšiť povedomie a prijatie sústavy Natura 2000 medzi odbornou a širokou verejnosťou vrátane povedomia o ekosystémových službách poskytovaných sústavou Natura 2000.

Poľana ako jedna z predmetných území:

Poľana: Pre Poľanu je typická vysoká rozmanitosť rastlinných aj živočíšnych druhov. Nachádza sa tu 15 biotopov európskeho významu. Najväčšie zastúpenie majú horské kosné lúky, prechodné rašeliniská, trasoviská, rôzne typy lesného porastu v južnej oblasti hojne obhospodarované lúky, pasienky, staré ovocné sady a orné polia. Projektové aktivity v tejto lokalite budú zahŕňať obnovu horských lúk a manažment mladších. V dotknutých oblastiach je dôležité zlepšiť prostredie a stavv ochrany hlucháňa hôrneho, ako aj endemického druhu Ľanolistníka bezlistencového (Thesium ebracteatum).

Viac info: https://www.lifepriroda.sk/