Správa CHKO-BR Poľana

Kolektív Správy CHKO-BR Poľana

Správa chránenej krajinnej oblasti je odbornou organizáciou Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Má za úlohu usmerňovať  činnosť v území. V zmysle platných zákonov sa zúčastňuje konaní, ktoré určujú záväzné podmienky pri rozhodovaní o využívaní jednotlivých častí územia. Dôležité sú pritom prírodné podmienky a dodržiavanie požiadaviek ochrany prírody.

Záväzné rozhodnutia vydáva štátna správa – príslušný obvodný úrad, resp. ďalšie orgány štátnej správy príslušného regiónu. Takto je riadená stavebná činnosť, hospodárenie v lesoch a na poľ­nohospodárskej pôde, rekreačné využívanie územia a ďalšie činnos­ti.

Od júla 2000 je v územnej pôsobnosti Správy CHKO aj ostatná časť územia okresov Detva, Brezno, Banská Bystrica a Zvolen, okrem častí, ktoré patria do iných veľkoplošných chránených území.