„VZDELÁVANIE K HARMÓNII ČLOVEKA S PRÍRODOU“

     Vízia Environmentálnej výchovy a osvety S-CHKO-BR Poľana definuje priority, ciele a opatrenia v oblasti neformálneho vzdelávania detí, mládeže a dospelých, pričom prihliada na potreby a aktuálne problémy spoločnosti.

     Zameriava sa na témy upevnenia environmentálneho a regionálneho povedomia, rozvoja mäkkých zručností, výchove k mládežníckej participácii, zdravého životného štýlu, sociálneho začleňovania a podpory dobrovoľníctva v regióne Podpoľania. Vízia reflektuje na agendu Programu UNESCO „Človek a biosféra“ a preberá ciele vyplývajúce z Limského akčného plánu na roky 2016- 2025.

Kontakt: anna.gondova@sopsr.sk


 

Nahliadnite do našej galérie a inšpirujte sa!