V zmysle tvorby spolupráce medzi SV MAB a jeho partnermi boli uzatvorené zmluvy o spolupráci, ktorých predmetom je spolupráca zmlvných strán pri aktivitách zamraných na výskumné a vzdelávacie aktivity v rámci Programu UNESCO Človek a biosféra.
Partneri: