Koordinovaný systém výskumnej činnosti (prieskumu, výskumu a monitoringu) by sa mal realizovať na základe potrieb manažmentov jednotlivých správy BR. Výsledky výskumu sú interpretované pre rozhodovaciu sféru aj laickú verejnosť. Základom by mala byť spolupráca s vedecko-výskumnými inštitúciami s cieľom zabezpečenia prioritného prírodovedného a socioekonomického aplikovaného výskumu a monitoringu, ktorý bude podkladom pre rozhodnutia štátnej správy.

Zoznam téz pre výskum