O UNESCO Programe Človek a biosféra (MAB)

Biosférické rezervácie alebo „rezervy“ biosféry sú modelovými územiami, kde človek svojim šetrným hospodárením a využívaním krajiny zachováva prírodné a kultúrne hodnoty, ktoré prírodné procesy spoločne s ľudským vplyvom vytvárali po milióny rokov. Biosférické rezervácie ochraňujú mimoriadne cenné dedičstvo, ktoré si zachovávame v dnešných časoch ako poklad pre generácie, ktoré prídu po nás.

Myšlienka ustanoviť biosférické rezervácie patrí francúzskemu ochrancovi prírody Michel Batisee.  Prvýkrát odznela na konferencii OSN pre výchovu, vedu a kultúru  UNESCO „Racionálne využívanie  a ochrana zdrojov biosféry“ v roku 1969.

Biosférické rezervácie sú súčasťou Programu UNESCO Človek a biosféra (Man and the Biosphere – MAB). Certifikát tohto významného statusu udeľuje po celom svete Medzinárodná koordinačná rada UNESCO v Paríži. V súčasnosti ich počet tvorí 738 území v 134 krajinách sveta. Ich vyhlasovanie má svoj osobitný význam ako pre človeka tak pre krajinu. Ich špecifické funkcie zabezpečujú napĺňanie oblastí, ktoré sú potrebné pre zachovanie rezerv biosféry.

Ochranárska funkcia je potrebná za účelom ochrany prírody. Preto každá biosférická rezervácia by mala mať časť, ktorá je chránená, či už veľkoplošným chráneným územím a teda chránenou krajinnou oblasťou alebo národným parkom, prípadne viacerými maloplošnými chránenými územiami.

Logistická funkcia zabezpečuje výskum a vzdelávanie, ktoré je potrebné pre rozvoj environmentálneho vedomia obyvateľstva žijúceho v území.

Rozvojová funkcia je zameraná na zabezpečenie udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia, stará sa o zachovanie prítomnosti človeka, ktorý využíva krajinu udržateľným spôsobom rovnako ako jeho predkovia.

Každá biosférická rezervácia je rozčlenená na zóny, ktoré určujú pravidlá zásahu ľudskej ruky do územia.

Jadrová zóna chráni najcennejšie lokality, ktoré sú ponechané na samovývoj, pozorovanie a dlhodobú ochranu.

Nárazníková zóna chráni jadrá proti okolitým vplyvom. Hos­podárenie v týchto častiach je podriadené záujmom ochrany prírody.

Prechodová zóna presadzuje a rozvíja postupy udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi.

Ďalšou zaujímavosťou týchto území je ich špecifický spôsob riadenia. Manažment riadenia záujmov v krajine je zastrešovaný koordinačnou radou a má participatívny charakter. Koordinačná rada je orgánom, ktorého členovia sú s územím biosférickej rezervácie prepojení svojou pôsobnosťou a záujmami. Sú to majitelia a užívatelia pozemkov, zástupcovia samospráv, mimovládneho sektora či štátne inštitúcie.