Práva a povinnosti Stráže prírody

(V zmysle § 72 – § 80 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.)

 • Členom stráže prírody môže byť fyzická osoba, ktorá:
  a) dosiahla vek najmenej 18 rokov,
  b) je občanom Slovenskej republiky,
  c) je bezúhonná,
  d) je úplne spôsobilá na právne úkony,
  e) je na výkon tejto funkcie zdravotne a fyzicky spôsobilá,
  f) je odborne spôsobilá,
  g) zložila sľub

 

 • Odborná spôsobilosť uchádzača za člena stráže prírody sa preukazuje vykonaním skúšky na krajskom úrade životného prostredia pred komisiou.
 • Obsahom skúšky  je preukázanie základných znalostí z trestného práva, právnej úpravy priestupkov, právnej úpravy na úseku ochrany prírody a krajiny, použitia donucovacích prostriedkov, ako aj miestopisu a geografie územia, v ktorom má funkciu vykonávať.
 • Zoznam členov stráže prírody vedie príslušný krajský úrad životného prostredia.
 • Člena stráže prírody zapisuje do zoznamu krajský úrad životného prostredia po zložení skúšky.
 • Člen stráže prírody sa preukazuje odznakom člena stráže prírody alebo rovnošatou člena stráže prírody, ako aj ústnym vyhlásením „stráž prírody“ a na požiadanie aj preukazom člena stráže prírody.
 • Oprávnenia člena stráže prírody
  a) sledovať a zbierať údaje o stave prírody a krajiny, jej zložiek a prvkov,
  b) kontrolovať dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na ich základe,
  c) vstupovať na pozemky, do stavieb a zariadení, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov,
  d) vykonávať potrebné zisťovania,
  e) požadovať potrebné vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto zákona,
  f) nazerať do príslušných dokladov,
  g) vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha trestný čin alebo priestupok, alebo iný správny delikt,
  h) obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri páchaní trestného činu, zisťovať jej totožnosť, a ak nemožno zistiť jej totožnosť, predviesť ju na útvar Policajného zboru,
  i) zisťovať totožnosť osoby podozrivej zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu podľa tohto zákona, a ak nemožno zistiť jej totožnosť, predviesť ju na útvar Policajného zboru; na tento účel môže obmedziť jej osobnú slobodu,
  j) odňať jedinca chráneného druhu, ak je dôvodné podozrenie, že bol získaný v rozpore s týmto zákonom, a vykonať nevyhnutné opatrenia na jeho záchranu,
  k) odňať inú vec ako uvedenú v písmene j), ak je dôvodné podozrenie, že bola získaná konaním v rozpore s týmto zákonom alebo použitá na takéto konanie,
  l) používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie stavu prírody a krajiny a na zdokumentovanie zistených konaní v rozpore s týmto zákonom, ak ich použitie nezakazuje osobitný predpis,
  m) použiť donucovacie prostriedky,
  n) požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie svojich úloh zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami,
  o) zastaviť a kontrolovať dopravný prostriedok, ktorý sa nachádza v chránenom území, na účel overenia oprávnenosti jeho vjazdu na toto územie alebo prehľadať dopravný prostriedok a obsah batožiny v ňom, ak je dôvodné podozrenie, že sa v nich nachádzajú jedince chráneného druhu, zver alebo ryby získané v rozpore s týmto zákonom,
  p) požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku; kto bol o túto pomoc požiadaný, nemusí ju poskytnúť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby alebo ak tomu bránia iné dôležité okolnosti,
  q) ukladať a vyberať za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny pokuty v blokovom konaní,
  r) používať rovnošatu člena stráže prírody len pri výkone činnosti,
  s) nosiť zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu a použiť túto zbraň

 

 • Povinnosti člena stráže prírody:
  a) sledovať dianie v prírode, ľudské zásahy do prírody a krajiny a ich vplyv na ňu,
  b) vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na ich základe,
  c) nosiť pri plnení úloh podľa tohto zákona na viditeľnom mieste odznak člena stráže prírody a na požiadanie sa preukázať preukazom člena stráže prírody,
  d) spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru a obecnou políciou,
  e) oznamovať krajskému úradu životného prostredia alebo ním poverenej organizácii ochrany prírody nedostatky a udalosti zistené pri obhliadke a kontrole územia,
  f) predkladať raz za dva mesiace krajskému úradu životného prostredia alebo ním poverenej organizácii ochrany prírody správy o plnení funkcie, o zistených priestupkoch na úseku ochrany prírody a krajiny, o výške uložených blokových pokút a o spolupráci s Policajným zborom alebo obecnou políciou,
  g) upovedomiť príslušný krajský úrad životného prostredia o ohrození záujmov chránených týmto zákonom,
  h) vykonávať nevyhnutné opatrenia na odvrátenie ohrozenia záujmov chránených týmto zákonom a jeho následkov a o svojom konaní bez zbytočného odkladu informovať krajský úrad životného prostredia,
  i) odovzdať bezodkladne predvedenú osobu príslušnému útvaru Policajného zboru a odovzdať mu odobratú zbraň,
  j) oznamovať priestupky a iné správne delikty a prispievať k ich objasňovaniu a oznamovať trestné činy, ako aj podozrivé osoby príslušným orgánom,
  k) zabezpečovať dôkazový materiál o konaní v rozpore s týmto zákonom,
  l) spisovať o odňatých veciach písomné záznamy a ich odpis odovzdať kontrolovanej osobe,
  m) odovzdať bezodkladne odňaté veci orgánu, ktorý rozhoduje o konaní v rozpore s týmto zákonom,
  n) umiestniť v prípade použitia motorového vozidla počas výkonu svojej funkcie na pravej polovici predného skla motorového vozidla označenie „STRÁŽ PRÍRODY“ vydané krajským úradom životného prostredia,
  o) poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak to okolnosti dovolia, ak v súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby,
  p) spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámiť bez zbytočného odkladu použitie donucovacích prostriedkov krajskému úradu životného prostredia,
  q) zachovávať pri plnení úloh podľa tohto zákona dôstojnosť a vážnosť svoju vlastnú, ako aj osôb, proti ktorým zasahuje,
  r) chrániť preukaz člena stráže prírody, odznak člena stráže prírody a rovnošatu člena stráže prírody pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím; ich stratu alebo odcudzenie bez zbytočného odkladu oznámiť krajskému úradu životného prostredia, ktorý ho zapísal do zoznamu,
  s) nahradiť krajskému úradu životného prostredia vzniknutú škodu v prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia preukazu člena stráže prírody, odznaku člena stráže prírody a rovnošaty člena stráže prírody,
  t) zúčastňovať sa na odborno-zdokonaľovacom školení organizovanom krajským úradom životného prostredia alebo ním poverenou organizáciou ochrany prírody,
  u) oznámiť krajskému úradu životného prostredia do 15 dní zmenu skutočností zapísaných v preukaze člena stráže prírody,
  v) predložiť krajskému úradu životného prostredia každoročne najneskôr do 15. januára preukaz člena stráže prírody na potvrdenie jeho platnosti,
  w) odovzdať do 30 dní po vyškrtnutí zo zoznamu členov stráže prírody príslušnému krajskému úradu životného prostredia preukaz člena stráže prírody, odznak člena stráže prírody a rovnošatu člena stráže prírody.

 

Viac tu: https://www.chkopolana.eu/straz-prirody/prava-a-povinnosti/