Územie Biosférickej rezervácie Poľana je výnimočné svojou históriou, kultúrou, prírodou a ľuďmi. Jeho súčasnú podobu ovplyvnili prírodné a antropogénne procesy. Biosférická rezervácia Poľana už dlhšie obdobie skrýva obrovský potenciál pre rozvoj územia. Bohužiaľ do roku 2010 sa napĺňala predovšetkým ochranárska funkcia.

Budovanie regionálnej identity v dnešných sociálnych a politických pomeroch v regióne BR Poľana nie je jednoduché. Avšak v BR Poľana sú lídri rôznych inštitúcií, či podnikov, ktorí môžu prispievajú k zviditeľneniu regiónu a k motivácií obyvateľov uvedomiť si hodnotu svojho regiónu. Okrem participatívneho riadenia je veľmi dôležité sieťovanie subjektov, ktoré by mohli vzájomne spolupracovať a neskôr profitovať. V roku 2022 získala Koordinačná rada BR Poľana právnu subjektivitu so statusom občianskeho združenia. BR Poľana tak získala oficiálnu platformu pre spoločné diskusie a rozhodovanie. Na Slovensku ojedinelým príkladom spolupráce všetkých, ktorí v BR Poľana pôsobia. Unikátny model riadenia prináša nové príležitosti pre celý región.