O nás

Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.

V roku 2010  Správu CHKO Poľana prebrala do rúk mladá riaditeľka Vladimíra Fabriciusová, ktorá svojim manažérskym talentom a pozitívnym prístupom priniesla novú energiu a nadčasovosť v kontexte ochrany prírody. Svoje predošlé pôsobenie na Správe CHKO Poľana na pozícii anorganičky a ďalšie odborné skúsenosti tak zúročila pri nastavovaní vízií CHKO Poľana. Správa pod jej vedením upriamila svoju pozornosť aj na plnenie agendy Biosférickej rezervácie Poľana za čo dostala v roku 2017 prestížne ocenenie Michaela Batisse za najlepší manažment BR na svete. Počas jej pôsobnosti sa výrazne rozvinula práca s laickou aj odbornou verejnosťou, vzdelávanie mládeže vo vzťahu k životnému prostrediu a krajine. Správa CHKO Poľana pod jej vedením vybudovala Ekocentrum, ktoré ročne vzdeláva stovky detí.

Jej skvelé mediátorské schopnosti v súhre s láskou k Poľane a tunajším obyvateľom boli vždy dokonale predurčené pre okresávanie ostrých hrán a vytváranie pozitívnych vzťahov nielen v rámci regiónu.  Jej životná energia, cieľavedomosť a vôľa zmeniť na pohľad nezmeniteľné sú pre mnohých silnou inšpiráciou.  Počas jej vedenia Správa CHKO – BR Poľana nadviazala v regióne silné partnerstvá, ktoré dodnes pomáhajú pri ochrane prírody a krajiny. Vladimíra Fabriciusová je manažérkou, ktorá si váži silu kolektívu, dbá na odbornosť a ponúka priestor pre odborný a osobnostný rast. Je človekom s veľkým srdcom, ktoré vedie jej myšlienky k realizácii nápadov založených na úcte k ľuďom a podpolianskej prírode.


 

Ing. Vladimír Hrúz je na správe chránenej krajinnej oblasti od roku 1995. S dvadsaťšesť ročnou praxou sa radí medzi najskúsenejších ochrancov prírody na Poľane. Za obdobie svojho pôsobenia na správe vo funkcii zoológa prešiel naozaj všeličím. Venuje sa vedeckej činnosti, praktickej ochrane, monitoringu, rehabilitácii chránených zvierat a úradným konaniam. Ide o naozaj široký záber činností, vďaka čomu dokonale rozumie internému aj externému ochranárskemu prostrediu. Je spoluautorom viacerých vedeckých publikácií a recenzentom diplomových prác. Zároveň je dlhoročným zástupcom riaditeľa správy. Svojimi skúsenosťami a zodpovednosťou sa radí medzi  nenahraditeľné osobnosti správy.


Bc. Ján Bariak je jediným profesionálnym strážcom prírody na Poľane. V rámci svojej pracovnej pozície manažuje prácu 24 dobrovoľných strážcov, ktorí na Poľane vykonávajú strážnu službu. Absolútne dokonale pozná miestopis a prírodné prostredie, každú lesnú cestu, lúku, skalu či roklinou. Sám je zároveň samostatne hospodáriacim roľníkom a rozumie sa problémom drobných gazdov.

Ing. Anna Gondová aktuálne zastupuje po Anke Bariakovej a Lucii Miňovej pozíciu environmentálnej výchovy. Má množstvo nápadov a energie, počítačové zručnosti a skúsenosti s prácou v komunite. Vedie Ekoncentrum pri Správe CHKO Poľana, stará sa o harmonogram návštev a napĺňa obsahovú náplň neformálneho vzdelávania pre všetky vekové kategórie.

Ing. Andrea Kaňuchová PhD. zastáva funkciu lesníčky. Spoločne s Ing. Pavolom Kostúrom vypracováva odborné stanoviská k výrubom a výsadbe drevín, podieľa sa na obnove a zmenách lesného hospodárskeho plánu. Jej agendou je aj evidencia a starostlivosť o chránené stromy.

Ing. Pavol Kostúr – pracuje na pozícii lesníka.  Zo svojej bohatej praxe na okresnom úrade obohacuje kolektív o množstvo odborných skúsenosti. Rozumie sa lesnej aj poľnohospodárskej krajine. Sám v malom gazduje. Je folklorista a zástanca tradícií. Zastáva funkciu dvorného moderátora podujatí Správy CHKO Poľana.

Anna Lenčová je administratívou silou Správy CHKO Poľana. Vedie spisovú agendu a stará sa o jej archiváciu. Zabezpečuje plynulý priebeh komunikácie medzi organizačnou jednotkou a ekonomických odborom riaditeľstva ŠOP SR.

Mgr. Lucia Miňová pomáha pri implementovaní agendy biosférických rezervácií. Jej úlohou je zabezpečovanie plnenia aktuálneho Limského akčného plánu pre biosférické rezervácie. Aktualizuje webovú stránku Správy CHKO Poľana a biosférických rezervácií.  Spoločne s kolektívom napĺňa sociálne siete novinkami z Biosférickej rezervácie Poľana. Rada pomáha pri environmentálnej výchove.

Ing. Peter Potocký je vedeckou špičkou na správe CHKO Poľana. Odborník par excellence a to nielen na botaniku, ale najmä na entomológiu a tiež zoológiu, či anorganiku, odborník na územné plány, stanoviská a správne konania.  Je príkladom zodpovedného ochranára so zmyslom pre racionálne kompromisy a pragmatické riešenia.

Mgr. et Mgr. Štefan Ratkovský, PhD. prišiel na Poľanu zo Správy slovenských jaskýň. Jeho odborné vedomosti zaberajú naozaj veľmi široký diapazón. Užitočná jaskyniarska prax a práca s GIS-mi sú obrovským prínosom pre správu CHKO Poľana.

Mgr. Miriam Turayová je zodpovedná za anorganickú agendu územia v územnej pôsobnosti CHKO Poľana a vypracovávanie odborných stanovísk v tejto agende. Je významnou posilou pri propagácii prírodných zaujímavostí Poľany a činnosti správy. Jej bohaté skúsenosti z Lesníckeho a drevárskeho múzea pomáhajú pri komunikácii správy s verejnosťou a médiami.