ANORGANICI ŠOP SR NA POĽANE

V dňoch 13. a 14. júna 2023 sa konalo priamo v kaldere Poľany  na Kyslinkách pracovné stretnutie odborníkov na neživú prírodu. Stretnutie sa začalo praktickou starostlivosťou o významnú anorganickú lokalitu, prírodnú pamiatku (PP) Bátovský balvan. Pokosilo sa širšie okolie pamiatky, tráva sa pohrabala, odnosila, potom nasledovalo vypílenie drevinových zárastov, najmä krovitých vŕb a ich odpratanie z lokality. Návštevníci Hrochotskej doliny si tak budú môcť naplno vychutnať otvorený výhľad na prírodný výtvor.
 Bátovský balvan predstavuje mohutný aglomerátový blok, ktorý sa v kvartéry (staršie štvrtohory) uvoľnil mrazovým zvetrávaním a zrútil sa na údolnú nivu Hučavy. Medzi spevneným sopečným materiálom vidieť typickú sopečnú bombu hruškovitého tvaru. Predstavuje zaujímavý prírodný výtvor, lebo neleží na svojom pôvodnom mieste, ale pod vplyvom gravitácie bol premiestnený. Je dokladom intenzity mrazového zvetrávania počas ľadových dôb.

Nasledovala exkurzná časť, ktorá zaviedla anorganikov na PP Janošíkova skala, v ktorej je ukrytá pseudokrasová jaskyňa Abčiná. Ide o aglomerátové bralo s výškou až 30 m, ktoré podlieha zvetrávaniu a kde vznikla vydrobením tmelu a blokov andezitu v miestach križovania sa puklín nepravá jaskyňa. Skalná miestnosť je dlhá 25 m a vysoká 15 m a je významnou archeologickou lokalitou z rímskeho obdobia.

Druhý deň bol venovaný teoretickej časti. Zhodnotenie priebežnej činnosti za 1. polrok 2023, prezentované boli výsledky vedecko-výskumných aktivít, prebehla plodná odborná diskusia a výmena skúseností spojených s riešením praktických problémov anorganickej agendy.
Pracovné stretnutie bolo prínosom po mnohých stránkach a nám bolo nám cťou môcť privítať na Poľane expertov na tak dôležitú tému akou je geológia a neživá príroda.