ČISTENIE ZÁRASTOV NA POĽANE

ČISTENIE zárastov na POĽANE

Preventívne opatrenia výskytu veľkých šeliem

Koncom mesiaca november sa začnú práce na čistení zárastov v podhorských lokalitách okrajovej časti Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Ide o výkon preventívnych opatrení v miestach so zvýšeným výskytom medveďa hnedého. Tím lesníkov zo správy CHKO Poľana vychádzajúc zo svojej odbornosti a dlhoročnej praxe pripravil presný výber, aby zabezpečil optimálne podmienky manažmentu krajiny so zachovaním rôznorodosti biotopov a zachovaním hniezdnych možností avifauny Poľany. Postupne v roku 2022 a 2023 budú  odstránené vybrané dreviny a plochy náletových drevín a krovitých porastov.

Opatrenia budú slúžiť na ochranu človeka a zachovanie krajinného rázu. Zároveň sa zvýši diverzita trvalo trávnatých plôch lúk a pasienkov.  Vybrané lokality s výskytom mokradí a tradične udržiavaných lúk nadobudnú opäť svoj rozmer.

Presvetlením priestoru sa rozšíri  areál pre prirodzený výskyt druhov viazaných na lúky. Vyčistené plochy poskytnú priestor pôvodným travinnobylinným spoločenstvám s bohatstvom chránených druhov fauny a flóry národného aj európskeho významu. Udržateľnosť zásahu je plánovaná tak, aby bolo možné zabezpečiť následné pasenie a kosenie.

Práve mimohniezdne obdobie od začiatku septembra do polovice marca rokov je ideálnym časom na realizáciu takéhoto manažmentu. Na zväčšenej výmere cenných podhorských lúk zostanú stáť pôsobivé solitéry stromov, ktoré ocenia najmä vtáky hniezdiace v otvorenej krajine, ako vzácny škovránok stromový.

Prvou z lokalít, kde dôjde k prečisteniu je lokalita Detva – Stavanisko. Ide práve o miesto, kde došlo k postreleniu medvedice pri snahe o jej eutanazovanie ako synantropného (pre človeka nebezpečného) jedinca. Nasledovať budú viaceré lokality v katastrálnom území Detva a dve lokality v  katastrálnom území Dúbravy. Všetky práce prebehnú pod dohľadom zamestnancov správy CHKO Poľana.

Pripravila: M. Turayová