Kosenie CHA Dolná Zálomská

Po roku sme opäť spoločnými silami s Lesmi SR š. p. ručne kosili a hrabali CHA Dolná Zálomská. Lokalita je ukážkou dobre zachovaných druhovo bohatých prameniskových, slatinných a stredne vlhkých lúčnych spoločenstiev, ktoré reprezentujú typickí predstavitelia fauny a flóry. Okrem páperníka pošvatého (Eriophorum vaginatum) tu rastie zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), vstavač mužský (Orchis mascula ssp. signifera), vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), ostrica predĺžená (Carex elongata), škarda odhryznutá (Crepis praemorsa), bielokvet močiarny (Parnassia palustris), či vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia). Citlivý manažment trávnatých porastov zabezpečuje prežitie vzácnych druhov aj v Chránenom prírodnom areáli Dolná Zálomská. Kosenie lúk je súčasťou histórie a vývoja kultúrnych aspektov tohto kraja. Ochrana biodiverzity a ekosystémov krajiny je jednou z funkcií biosférických rezervácií, ktorú sa snažíme napĺňať aj v našom území. Sme vďační za každé stretnutie s partnermi a stakeholdrami, ktoré má takýto pozitívny výsledok.

 

Reportáž:

Reportáž ako sa kosila Dolná Zálomská nájdtete od časového intervalu: 34:40

 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12961#2102