Manažmenty v Prírodnej rezervácii Jelšovec

Manažmenty v Prírodnej rezervácii Jelšovec

Pracovníci Správy CHKO-BR Poľana vykonali manažmentové opatrenia v PR Jelšovec (5,56 ha), ktorá  reprezentuje zachovanú ukážku podhorských lužných lesov s mokradnými ekosystémami (rašelinisko), s početným zastúpením chránených a v rôznom stupni ohrozených druhov rastlín a živočíchov.