MEDZINÁRODNÝ DEŇ BIODIVERZITY A OSLAVY 30. VÝROČIA NATURA 2000

MEDZINÁRODNÝ DEŇ BIODIVERZITY A OSLAVY 30. VÝROČIA NATURA 2000

Medzinárodný Deň biodiverzity a oslavy 30. výročia NATURA 2000

V piatok 20. mája 2022 sa v školskej komunitnej záhrade v Očovej rozliehal detský smiech, bzukot včiel, vôňa blízkej rozkvitnutej lúky a buchot kladív. Správa CHKO-BR Poľana pripravila zážitkový program pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ Mateja Bela Funtíka a verejnosť v Očovej.  Eko aktivity a hry sa konali v blízkosti územia európskeho významu NATURA 2000 Hradné lúky. Podujatie bolo zamerané na ochranu biodiverzity a význam opeľovačov. Žiaci spoznávali rôzne druhy lúčnych rastlín, opeľovačov, vyskúšali si aj prácu s mapou, mali možnosť asistovať pri chytaní hmyzu do sieťok a ich následnom určovaní.  Počas dňa prebiehala tvorivá dielňa – tvorba hmyzieho hotela, ktorý si deti ponechali v školskej záhrade.

Projekt LIFE IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003) je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu LIFE a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.