Kto očakáva informácie a zábery z vojenskej akcie na Ďalekom východe, bude sklamaný. Pod týmto pracovným názvom sa skrýva monitoring vtákov na kúsku divočiny obklopenej dymiacimi komínmi a výrobnými halami. Lokalita Kórea sa nachádza v priemyselnej časti intravilánu Lieskovca na hranici so Zvolenom. Ide o sekundárne vzniknutú mokraď, kde lúčne vlhkomilné spoločenstvá prechádzajú postupne do vodnej hladiny. Rôzne typy mokraďných biotopov vytvárajú vhodné podmienky najmä pre vtáctvo, či už migrujúce alebo aj pravidelne hniezdiace. Na lokalite bolo v rokoch 2012-2014 pozorovaných 104 druhov vtákov. Trend vývoja avifauny na tejto lokalite sa po takmer desaťročí rozhodli overiť pracovníci Ústavu ekológie lesa, SAV vo Zvolene na čele s RNDr. Antonom Krištínom, DrSc. za výdatnej pomoci  dobrovoľníkov zo Združenia Slatinka. Sme radi, že aj my sme mohli byť pri tom. Jarná časť monitoringu formou odchytu do sietí a následného krúžkovania kombinovaná s priamym pozorovaním prebiehala od 10.5 do 12.5.2021. Celkovo sa podarilo odchytiť 25 druhov vtákov, z tých vzácnejších to bol trsteniarik veľký a svrčiak slávikovitý. Ďalších 31 druhov bolo pozorovaných. Potešili kačice chrapky, potápky malé, kaňa močiarna, ale ja vzácnejší čorík bahenný. Tešíme sa na ďalší monitoring a veríme, že Kórea bude aj naďalej centrom bohatej biodiverzity uprostred tejto inak industrializovanej zóny.

Text a foto: A. Kaňuchová