Monitoring netoprierov v NPR Dobročský prales

Monitoring netoprierov v NPR Dobročský prales

Monitoring netopierov v Národnej prírodnej rezervácii Dobročský prales – predbežné výsledky

 

V NPR Dobročský prales sú netopiere nepreskúmanou skupinou chránených živočíchov. Preto Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO – BR Poľana v spolupráci s Ústavom ekológie lesa SAV vo Zvolene uskutočnili v uvedenom chránenom území akustický monitoring. Počas letnej sezóny 2020 automatické detektory zaznamenávali echolokačné hlasy netopierov na dvoch miestach v rezervácii. Okrem výskytu jedného z najvzácnejších a najväčších európskych lesných netopierov raniaka obrovského (Nyctalus lasiopterus) bolo z ultrazvukových záznamov určených najmenej 10 ďalších druhov netopierov: uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), večernica severská (Eptesicus nilssonii), netopier veľký (Myotis myotis), raniak stromový (Nyctalus leisleri), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), večernica hvízdavá (Pipistrellus pipistrellus), večernica Leachova (Pipistrellus pygmaeus), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), večernica tmavá (Vespertilio murinus) a niektoré ďalšie menšie druhy z rodu Myotis (s najväčšou pravdepodobnosťou M. mystacinus, M. brandtii alebo M. bechsteinii), ktoré nebolo možné určiť na základe veľmi podobných echolokačných hlasov. V budúcej sezóne sa plánuje na overenie a doplnenie zoznamu druhov skombinovať použitie detektorov a odchytu do sietí. V prípade úspešného odchytu raniaka obrovského, budú jedince označené GPS vysielačkami. Cieľom je dohľadanie úkrytových dutín pre potreby zabezpečenia druhovej ochrany na predmetnej lokalite (ochranné pásmo). Táto informácia tiež pomôže odhaliť viac podrobností o záhadnom a nepoznanom živote najtajomnejšieho lesného netopiera v Európe.

 

Staré stromy v Dobročskom pralese NPR poskytujú vhodné podmienky pre lesné druhy netopierov.