NIE JE LÚKA AKO LÚKA

Na úpätí Poľany sa nachádza nejedna krásna lúka. No jedna sa svojou výnimočnosťou obzvlášť líši spomedzi všetkých. Je to vlastne celý komplex zamokrených lúk zaradený medzi územia európskeho významu – Hradné lúky. Rozprestierajú sa medzi Hradnou, Želobudzou, Ivinami a Dúbravami. Malebné miesta lemované potokmi Hradná a Kamenná. Unikátne sú bohatstvom svojej flóry, kde sa prelínajú chladnomilné a teplomilné prvky vegetácie. Nájdeme tu na jednom mieste navzájom poprepájané biotopy bezkolencových lúk, dobre prispôsobených výraznému kolísaniu hladiny podzemnej vody, nížinné a podhorské kosné lúky, mezofilné pasienky a spásané lúky, vlhkomilné vysokobylinné spoločenstvá lemových spoločenstiev na poriečnych nivách, či vegetáciu vysokých ostríc.

? Ako sa na lúke hospodári, tak sa biodiverzite darí. Nesmie to byť ani veľa, ani málo.
V minulosti boli suchšie časti lúk pravidelne 1 – 2 razy ročne kosené a následne spásané. Vlhšie časti boli kosené raz ročne alebo len pasené. Idylický stav. Intenzita hospodárenia však na vlhkých častiach klesala tak, až spôsobila zarastanie. Zarástla stromami i hustým porastom bochníkových vŕb. Sukcesné procesy tak pohltili viac ako tretinu plochy. Smutnému koncu krásnych lúk však pomohlo rozsiahle vyrúbanie drevín a zmulčovanie.
? Objavili sa tak poklady nevyčísliteľnej hodnoty. V roku 2016 tu bol objavený druh považovaný za takmer vyhynutý – ľanolistník bezlistencový (Thesium ebracteatum). Je to jeho jediný výskyt na Slovensku. Ohrozený druh európskeho významu sa tak našiel takmer po sto rokoch. Jeho posledný výskyt bol zdokladovaný v roku 1923 na západnom Slovensku na Záhorskej nížine.
? V súčasnosti sú tieto lúky extenzívne využívané Poľnohospodárskym družstvom Očová. Za čo im patrí vďaka. ?Bohatá biodiverzita tak zásluhou správneho hospodárenia prekvitá. Keď navštívite tieto lúky, čaká Vás zážitok plný kvetov, ale aj bohatej fauny v podobe množstva motýľov, hmyzu, žiab ale aj sŕn či bažantov.
Spracovala: M. Turayová