ODSÚHLASOVANIE VÝSTAVBY NA IVINÁCH JE POZASTAVENÉ

ODSÚHLASOVANIE VÝSTAVBY NA IVINÁCH JE POZASTAVENÉ

 

Zvolen, 5.1.2022 – Správa CHKO-BR Poľana vo Zvolene oznamuje, že až do odvolania sa nebude vyjadrovať k žiadostiam o  výstavbu v katastrálnom území Dúbravy –   miestna časť  Iviny. Vydávanie stanovísk je podmienené vypracovaním novej krajinno-ekologickej štúdie územia, ktorá  zohľadní únosnú mieru zaťažiteľnosti krajiny výstavbou.

Vypracovanie krajinnoekologickej štúdie, vrátane zhodnotenia sociálno-ekonomických a demografckých  pomerov pre celé územie CHKO-BR Poľana a priľahlých obcí, je dôležité z komplexného a koncepčného manažovania krajiny na participatívnom princípe. Ochrana prírody má okrem prírodných hodnôt poznať požiadavky a nové trendy ohľadom výstavby a projektových zámerov obyvateľov, prípadne podnikateľov v spravovanom území a v spolupráci so starostami, vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, navrhnúť lokality na vhodnú výstavbu a rozvoj infraštruktúry.

Dôvodom pozastavenia schvaľovania výstavby sú strety záujmov medzi narastajúcimi požiadavkami na výstavbu, neakceptovanie súčasnej územnoplánovacej dokumentácie a úbytok významných prírodných hodnôt v území.

Správe CHKO-BR Poľana záleží na ochrane prírodných hodnôt, ako i rozvoji územia. Podporuje rozvoj v lokalitách, ktoré sú vhodné na výstavbu a rôzne podnikateľské zámery. Je dôležité, aby tieto zámery zohľadnili vhodnosť lokality v súvislosti s podložím, sklonitosťou, dostupnosťou vodných zdrojov a pod.

Rozsiahla a nekoncepčná výstavba by však mohla spôsobiť nielen stratu prírodných hodnôt, ale i stratu charakteru lazníckeho osídlenia, ohroziť únosnosť krajiny a vytvoriť nežiadúcu zmenu charakteru krajiny. Prevenciou však bude krajinnoekologická štúdia s regulatívmi, vypracovaná na základe relevantných údajov.

Územie je výnimočné pre bohatú prírodnú rôznorodosť chránených biotopov, výskyt chránených mokradí, rastlinných a živočíšnych spoločenstiev. Iviny sú súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Poľana s druhým stupňom ochrany, Chráneného vtáčieho územia a zároveň sú súčasťou územia zaradeného do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO ako Biosférická rezervácia Poľana spĺňajúca kritériá jedinečnej svetovej hodnoty pre jej výnimočnú krajinnú štruktúru a udržiavanie tradičných hodnôt v území.

Umiestňovanie stavieb v lokalite Iviny nie je v súlade s platným Územným plánom Obce Dúbravy z júla 2008, v ktorom nebolo územie schválené na výstavbu. Územný plán pre miestnu časť Iviny obsahuje záväzný regulatív neumožňujúci výstavbu v tomto území. V Smernej aj Záväznej časti územno-plánovacej dokumentácie obce Dúbravy je uvedené: „nároky na bytovú výstavbu uspokojovať v sídle Dúbravy a v jej miestnej časti Hradná, rozptýlené osídlenie v lokalitách Trnavy a Iviny vylúčiť z rozvoja bývania“.

Správa CHKO-BR Poľana BR zároveň vyzýva realitné kancelárie, ako aj vlastníkov pozemkov, aby prípadných záujemcov o kúpu pozemkov v k.ú. Dúbravy, v časti Iviny, upozornili na platné obmedzenia. Zároveň upozorňujeme na uplatnenie § 6 zákona 534/2002 Zb.z. týkajúceho sa kompenzačných opatrení a tiež odporúčanej 100% výške finančných náhrad za biotopy zničené výstavbou.

Správa Chránenej krajinnej oblasti biosférickej rezervácie Poľana je odbornou organizáciou Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Má za úlohu usmerňovať  činnosť v území vašak len v rámci zákona o ochrane prírody a krajiny.  V zmysle platných zákonov sa zúčastňuje konaní, ktoré určujú záväzné podmienky pri rozhodovaní o využívaní jednotlivých častí územia.

Stavebný boom na vidieku….úvaha…ako pristupovať k narastajúcim požiadavkám na výstavbu v odľahlých lokalitách s pridanou prírodnou hodnotou v 20-tych rokoch 21. storočia?

Požiadavky vzrastajú, všetci chcú mať kľud, pokoj, chaty v prírode…Bude však kľud keď sa všetkým vyhovie? Aké kritériá budú platiť na všetkých rovnako?….zákony, územné plány sú platné, realitné kancelárie ponúkajú množstvo pozemkov v chránených územiach, pričom o tom v ponuke neinformujú.

Návrh. Vypracovať štúdie, zhodnotenie potrieb, prírodných pomerov, vrátane dostupnosti vody, zistiť únosnosť krajiny, využívanie územia, ….škoda, že pred spustením pozemkových úprav nebola spracovaná kvalitná metodika, ktorej autormi by boli erudovaní odborníci na krajinu.

 

 

Kontakt:

V. Fabriciusová, tel: 0903 298 301, vladimira.fabriciusova@sopsr.sk

Š. Ratkovský, tel: 045 533 48 34, stefan.ratkovsky@sopsr.sk

Štátna ochrana prírody SR

Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana

Ul. J.M.Hurbana 20, 960 01 Zvolen