QUO VADIS poľnohospodárstvo v Podpoľaní?

Pri pohľade na horskú a podhorskú krajinu oko Slováka zosmutnie. Vidieť stáda oviec, kráv, či jalovíc je rarita. Naopak stáda divej zveri vidieť všade, dokonca i v mestách. Paradox doby.

Naši predkovia dali do starostlivosti o pôdu veľa, lásku, zdravie, pot, silu, ale i krv. My sme ju zdedili a nevieme sa o ňu starať. Je pre nás komfortnejšie kúpiť si pranú mrkvu, či zemiaky, ako ich pestovať. Záleží nám na tom čo jeme? Záleží nám na tom, či naša slovenská pôda je obrobená? Cítime dňom i nocou strach z vojny a vieme, že s vojnou prichádza hlad.

Je najvyšší čas pomôcť tým, ktorí sa s láskou o slovenskú pôdu starajú, sú to naši poľnohospodári, gazdovia, farmári.

Je viac ako jasné, že keď nebude gazdov, nebudú kvalitné potraviny, nebude krása polí, lúk a pasienkov, nebude bohatstvo chránených druhov rastlín, živočíchov ani chránených biotopov. Už dnes vieme predpovedať aké veľké škody vzniknú, ak nedôjde k zmene systému a finančnej motivácii hospodárov.

Byrokracia, rozporuplná legislatíva ohľadom starostlivosti o poľnohospodársku pôdu, komplikované povoľovanie výrubov na tvalo trávnych porastoch, nízka finančná podpora najmä živočíšnej výroby, nedostatočné pozitívne vnímanie dôležitých krajinných prvkov v krajine (medze, remízky, terasy, mokrade, solitéry,…), chýbajúca pracovná sila a predovšetkým vďačnosť a ochota pomáhať našim poľnohospodárom má za následok:

  • Úbytok trvalo trávnych porastov a tým úbytok biotopov a druhov národného a európskeho významu a stratu biodiverzity
  • Stratu našich tradícií
  • Stratu našich zdravých potravín
  • Stratu záujmu o hospodárenie v horských a podhorských oblastiach
  • Hrozbu živelnej výstavby nehľadiac na únosnosť krajiny
  • Rozširovanie divej zveri k ľudským obydliam
  • Pustnutie krajiny

Existujú riešenia. Vždy sa dá, keď sa chce. Môžu k tomu prispieť dobré rozhodnutia dvoch ministerstiev, ktoré by v manažovaní krajiny mali ísť ruka v ruke a to podporou poľnohospodárstva v horských a podhorských oblastiach s uvedomením si nenahraditeľného významu trvalo trávnych porastov, ako zdroja obživy a zdroja biodiverzity.

V dňoch 17. a 31. marca 2022 prebehlo stretnutie poľnohospodárov a obhospodarovateľov pôdy v Podpoľaní. Dôvodom bola nevyhnutná potreba zodpovedať si navzájom základné otázky starostlivosti o krajinu v regióne Podpoľania. Prítomných bolo viac ako štyridsať zástupcov družstevníkov, farmárov, gazdov, lesníkov, poľovníkov či úradníkov okresných úradov a samosprávy. Pracovné stretnutie a celodenná terénna exkurzia priniesli spoločné závery.

V rámci pôsobnosti Správy CHKO Poľana došlo k identifikácii problémov, ktoré bránia kvalitnému obhospodarovaniu krajiny, k identifikácii úbytku výmery biotopov národného a európskeho významu, ako i niektorých druhov, k vyčísleniu reálnych nákladov na starostlivosť o trvalo trávne porasty, vzácne biotopy a územia európskeho významu. Uvedené podklady budú predložené Štátnej ochrane prírody SR, Ministerstvu životného prostredia SR a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

Držme si palce, nech zdravý sedliacky rozum a láska k pôde je viac ako chamtivosť a hlúposť.