SPOLOČNE ZACHOVÁVAME KRAJINU POD ZNAČKOU UNESCO

? Zachovávanie jedinečnej a rázovitej krajiny Podpoľania je jedným z hlavných poslaní Biosférickej rezervácie Poľana (UNESCO). Vďaka našim predkom, ktorí sa hrdili a hrdinsky bojovali, aby obhospodarovaná zem ostala v opatere rodu, si Poľana udržala súčasnú krajinnú štruktúru.
? Aktuálne trendy však odpútavajú pozornosť od tohto zámeru. Na kľúčových hráčov regiónu tak padá veľká miera zodpovednosti za motiváciu prichádzajúcich generácií, zakladať si rodiny v regióne a v území opäť začať hospodáriť. Kto iný ak nie my, ľudia 2️⃣0️⃣. rokov 2️⃣1️⃣. storočia, sú za jedinečnú krajinu zodpovední?
? Biosférická rezervácia Poľana je v tomto kontexte JEDINÝM PRÍKLADOM NA SLOVENSKU, KDE VIEME NÁJSŤ KONSENZUS A PRIJAŤ SPOLOČNÉ RIEŠENIA. Dohoda človeka s človekom je zárukou, že presadzovaná harmónia obyvateľov s bohatými prírodnými podmienkami v území má svoju perspektívu aj do budúcnosti.
? Participatívny model riadenia funguje v BR Poľana od roku 2014. Koordinačná rada BR Poľana je neformálnym združením kľúčových aktérov regiónu (obhospodarovateľov, vlastníkov, združení, podnikateľov, vedcov atď). Jej predsedom bol Ing. Jozef Krnáč (bývalý primátor mesta Detva). Od roku 2022 funkciu prevzal Mgr. art. Roman Malatinec.
?Jednou z úloh KR BR Poľana je jej transformácia na občianske združenie s cieľom?:
▪️ USMERŇOVAŤ a koordinovať činnosti v regióne Biosférickej rezervácie (UNESCO) Poľana
▪️ VYTVORIŤ participatívny model riadenia a komunikácie medzi aktérmi regiónu
▪️ PODPOROVAŤ rozvojové zámery v kontexte HARMÓNIE MEDZI ČLOVEKOM A PRÍRODOU
? Zároveň bola zvolená pracovná skupina pre prípravu poslania, právnej formy a aktivít OZ KR BR Poľana, ktorú zastupuje: R. Malatinec, S. Horník, I. Paľko, M. Malatincová, M. Malatinec, V. Fabriciusová, V. Trokšiar Bystrianska, P. Kráľ, J. Nôžka, M. Moravíková
Rok 2022 preto prináša Koordinačnej rade BR Poľana množstvo inovatívnych foriem spolupráce:
▪️ TERÉNNE STRETNUTIA V KRAJINE NA TÉMY:
?Quo vadis poľnohospodárstvo
? Moderné lesníctvo
? Tvorba krajiny
? Poľovníctvo ako príležitosť
▪️ TVORBA KRAJINNOEKOLOGICKEJ ŠTÚDIE BR POĽANA
? V procese tvorby bude KR BR Poľana myslieť predovšetkým na postavenie miestnych ľudí a mladú generáciu, ktorí vytvárajú prírodné a kultúrne hodnoty a majú najväčšiu zásluhu na budovaní značky UNESCO.