Minulým týždňom si Správa CHKO Poľana pripomenula Svetový deň morkadí. Vedeli ste prečo sú morkade výnimočné? Ktoré z nich môžete obdivovať na potulkách Poľanou?
Viac sa dozviete sa dolu nižšie.

SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ –  2. 2. 2022

Výnimočný dátum pripomína výnimočný deň!
✍️ Na ochranu týchto vzácnych biotopov bol práve 2. 2. 1971 podpísaný v iránskom meste Ramsar Dohovor o mokradiach. Konsenzus svetových vlád sa uzniesol chrániť nesmiernu hodnotu miznúcich mokradí a trvá dodnes. Tento rok sa nesie v duchu hesla HODNOTA – STAROSTLIVOSŤ – OBNOVA – LÁSKA. Vyzýva ľudí k aktivitám.
? Práve posledné heslo LÁSKA v sebe zahŕňa najdôležitejší odkaz. Aby sme si vytvorili k niečomu vzťah, musíme porozumieť a objaviť zmysel, ktorý nás bude viesť k správnym činom. Pochopenie významu mokradí pre svet (aj ten náš najbližší), nám ukazuje ako sa správať.
Mokrade chránime aj my v Biosférickej rezervácii Poľana. Hoci to nie sú lokality pod hlavičkou Ramsarského dohovoru, sme hrdí, že ich máme. Ich rozmanitosť, bohatstvo a krása sú nielen zdrojom estetických zážitkov, ale aj mimoriadneho úžitku.
Mokrade, podobne ako lesy, zlepšujú klimatické pomery v krajine. Znižujú riziko vzniku povodní a súčasne bránia šíreniu lesných požiarov. V horúcich dňoch sa voda z mokradí intenzívne odparuje a ochladzuje svoje okolie.
Mokrade sa vyznačujú širokou rozmanitosťou života. Sú domovom vzácnych rastlín a živočíchov, ktoré majú svoje špecifické podmienky na život a rast a nikde inde ich nenájdeme. Napriek tomu mokrade stále zostávajú zároveň najohrozenejším typom biotopu Zeme a stále ich ubúda. V súvislosti s aktuálnou klimatickou zmenou sú mokrade jednou z najdôležitejších zložiek zemského povrchu, a preto je naším poslaním ich nielen chrániť, ale aj aktívne obnovovať.
? Spomedzi najkrajších mokradí Poľany spomenieme územie európskeho významu Hradné lúky, prírodnú rezerváciu Príslopy, chránené areály Dolná Zálomská, Horná Chrapková, Mendrea Kamenistého potoka,…
Spracovala: M. Turayová