Upozornenie pre návštevníkov prírodnej pamiatky Pyramída

Upozornenie pre návštevníkov prírodnej pamiatky Pyramída

Prírodná pamiatka Pyramída

Prírodná pamiatka Pyramída sa nachádza v katastrálnom území Slatinka, severovýchodne od dediny Slatinka. Zaberá svahy rovnomennej kóty situovanej nad nivou rieky Slatina. Chránené územie je súčasťou stredoslovenských vulkanitov a patrí do pohoria Javorie. Vyhlásená bola v roku 1999 na výmere viac ako 6 ha. Andezitové skalné útvary Pyramídy sú spolu s teplomilnou vegetáciou a živočíšstvom ojedinelým prírodovedným javom na strednom toku Slatiny.

Pri marcovej kontrole územia a obnove značenia pracovníkmi Správy CHKO Poľana bolo zistené porušovanie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a to zakladaním ohňa a zanechávaním odpadkov. Prírodná pamiatka je chránená 5. stupňom ochrany, ktorý okrem iného určuje aj:

„zákaz táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce.“

Preto žiadame všetkých návštevníkov pri pobyte v chránenom území o ohľaduplnosť voči jeho prírodným hodnotám a dodržiavaniu zásad ochrany prírody a krajiny.

V prípade nerešpektovania upozornenia môžu byť voči porušovateľom vyvodené dôsledky v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z..