UZATVORENÁ LESNÁ CESTA NA POĽANU

LESY SR, š. p. odštepný závod Poľana od 26. 2. 2024 začali s  realizáciou prác rekonštrukcie cesty na Poľanu. Predpokladaná doba rekonštrukcie je do 30. 4. 2025. UPOZORŇUJEME, že počas rekonštrukčných prác bude cesta v majetku a správe štátneho podniku

UZATVORENÁ.

Zároveň ODPORÚČAME návštevníkom Chránenej krajinnej oblasti a Biosférickej rezervácie Poľana v záujme bezpečnosti využívať oficiálne pešie turistické trasy.