41. Zasadnutie Generálnej konferencie UNESCO

Generálna konferencia (GK) je najvyšším orgánom UNESCO, ktorý sa schádza na riadnych zasadnutiach každé dva roky a prerokúva a schvaľuje všetky dôležité dokumenty, dohovory, rezolúcie, program a rozpočet organizácie na nasledujúce dvojročné obdobie a v päťročných intervaloch aj strednodobý plán UNESCO. 41. zasadnutie Generálnej konferencie prebiehalo od 9. do 24. novembra v Paríži. Zasadnutie bolo zároveň pripomienkou   75. výročia založenia UNESCO. Počas 41. Generálnej konferencie UNESCO bola zvolená do Medzivládnej rady Programu Človek a biosféra (MAB) aj Slovenská republika, ktorá bude hájiť záujmy biosférických rezervácií počas dvojročného obdobia.

Medzi najdôležitejšie témy  Komisie pre prírodné vedy, ktorej bola účastná aj slovenská delegácia patrili: schválenie návrhu Strednodobej stratégie UNESCO na roky 2022-29 a návrhu programu a rozpočtu na roky 2022-25, prijatie Odporúčaní otvorenej vede, ako aj zrýchlenie implementácie Agendy trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, najmä v SDG 4 (kvalitné vzdelávanie).

Viac o programe rokovania Komisie pre prírodné vedy nájdete tu: Komisia pre prírodné vedy

 

Súčasťou zasadnutia boli aj oslavy 50. výročia UNESCO Programu MAB

https://en.unesco.org/news/presentation-vik-munizs-artwork-50th-anniversary-mab-programme