Dobročský prales v období 2019/2020

 

Národná prírodná rezervácia Dobročský prales

Aktivity 2019/2020 v zmysle platnej rezolúcie CM/ResDip 2018(12) o opätovnom udelení Európskeho diplomu Národnej prírodnej rezervácii Dobročský prales

 

November 2019 –  december 2020– klimatologické merania

Jedným z odporúčaní platnej rezolúcie CM/ResDip 2018(12) je realizácia klimatického výskumu v NPR Dobročský prales a jej okolí.  V  rámci jeho riešenia bola pri horárni Sedmák umiestnená hydrometeorologická stanica, ktorá od 01.11.2019 zaznamenáva základné klimatické parametre. Stanicu inštalovali a prevádzkujú pracovníci Katedry prírodného prostredia, Lesníckej fakulty, TU vo Zvolene v spolupráci s pracovníkom OZ Čierny Balog.

Máj 2020 – APVV projekt PROBIOFOR

Tím odborníkov z Technickej univerzity vo Zvolene pripravoval projekt, cez ktorý by sa financoval komplexnejší klimatický výskum v rezervácii a okolí. Projekt s názvom „Vzťah medzi produkciou biomasy a biodiverzitou v jedľovo-bukových lesoch vplyvom meniacich sa environmentálnych podmienok“ bol Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV) v máji 2020 schválený na financovanie.

 

Jún 2020 – pracovné stretnutia k projektu

 

 

Júl – výskumníci v rezervácii

Stretnutie riešiteľov projektu za účelom ohliadky monitorovacích plôch v NPR Dobročský prales, na ktorých bude výskum realizovaný. Monitorovacie plochy boli vybrané s ohľadom na možnosť využitia už dostupných dendrometrických údajov, ktoré sú na daných plochách dlhodobo sledované.

 

 

 

 

 

Júl –august – akustický monitoring netopierov

Neprebádanou skupinou chránených živočíchov v NPR Dobročský prales sú netopiere. Preto Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti a Biosférickej rezervácie Poľana (ďalej „Správa CHKO-BR Poľana“) v spolupráci s Ústavom ekológie lesa, Slovenskej akadémie vied vo Zvolene realizovala akustický monitoring. Počas letnej sezóny automatické detektory zaznamenávali echolokačné hlasy netopierov na dvoch miestach (v lokalite Gerauka a časti ochranného pásma pri doline Za Dlhý grúň) v rezervácii. Prvé analyzované záznamy odhalili výskyt jedného z najvzácnejších a najväčších európskych lesných netopierov raniaka obrovského (Nyctalus lasiopterus). Zostávajúce záznamy budú analyzované v blízkej budúcnosti.

 

 

Júl – preznačenie hraníc ochranného pásma

Vzhľadom na slabšiu viditeľnosť hraníc ochranného pásma, boli tieto v júli preznačené.

 

 

August stavba altánku  v Lesníckom skanzene

V auguste 2020 sa v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline začalo so stavbou altánku. Altánok bude slúžiť na výstavu expozície, ktorá je v súčasnosti v chate Pred Skalicou. V lesníckom skanze bude prístupná väčšiemu počtu návštevníkov ako v chate Pred Skalicou. Stavba je realizovaná z rozpočtu Lesov SR, š. p., Odštepný závod  Čierny Balog.

 

 

 

 

 

August – september – monitoring inváznych druhov rastlín v NPR Dobročský prales

Tohoročné mapovanie inváznych rastlín v NPR Dobročský prales a v okolí odhalilo mierne šírenie zlatobyle kanadskej (Solidago canadensis) v doline Brôtovo a Za Dlhý grúň.

Rastliny boli odstránené v zmysle platnej metodiky, a to vytrhávaním. Iné druhy inváznych rastlín mapovaním neboli zistené. Vlastné územie NPR Dobročský prales je aj naďalej bez prítomnosti inváznych druhov.

Monitoring a odstraňovanie zlatobyle kanadskej z už známych lokalít v širšom okolí rezervácie prebieha aj naďalej v spolupráci Správy CHKO-BR Poľana a OZ Čierny Balog.

 

 

 

Viac o  plnený Európskeho diplomu v Dobročskom pralese sa dozviete z výročných správ: