KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA V CHKO POĽANA

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA V CHKO POĽANA

Koniec školského roka v CHKO Poľana

Ku koncu školského roka Správa CHKO Poľana realizovala a participovala na podujatiach, ktoré vzdelávali deti a mládež v rámci projektu LIFE IP NATURA 2000.

OSTROLÚCKYM LESOM

  1. júna 2024 sa pracovníci Správy CHKO Poľana zúčastnili podujatia organizovaného Obvodnou poľovníckou komorou vo Zvolene a Okresnou organizáciou SPZ vo Zvolene, ktoré sa konalo v areáli parku kaštieľa Ostrá lúka. V rámci akcie bol pripravený infostánok k projektu LIFE IP NATURA 2000 a aktivity zamerané na spoznávanie vtáctva a lesný ekosystém. Deti mohli rozprávať so zoológom o ochrane výnimočnosti vtáčích druhov. Zážitok z aktivity doplnili lákavé drevené makety vtáctva, ktoré si deti mohli zobrať do rúk a skúmavo prezerať. Šikovní a aktívni žiaci si okrem zážitku odniesli nálepku, tetovačku či záložku so strakošom kolesárom, tetrovom hlucháňom či ďalšími druhmi európskeho významu.

EXKURZIA NA JAVORINKU

Spoznávanie zaujímavých lokalít v CHKO-BR Poľana žiakmi 9. ročníka zo 1. ZŠ Detva sa konalo v rámci exkurzie dňa 21. júna 2024. Začiatok trasy v miestnej časti Vrátka, bol miestom stretnutia a úvodného slova pracovníkov Správy CHKO Poľana.  Spoločne žiakov sprevádzali v smere na Vodopád Bystrého potoka. Na lúke Kozí chrbát boli deťom a pedagógom predstavené niektoré druhy fauny a flóry NATURA 2000. Program bol venovaný aj územiam európskeho významu a chránenému vtáčiemu územiu, ktorými žiaci prechádzali. Exkurzia pokračovala na lokalitu ÚEV Javorinka, kde je jedna z potencionálnych projektových lokalít pre agrolesnícke opatrenia s biotopom porastov borievky obyčajnej projektu LIFE IP NATURA 2000. Turistická útulňa na Javorinke poskytla skupine zázemie pre obednú prestávku a oddych. Žiaci si počas exkurzie doplnili vedomosti o záujmoch ochrany prírody v téme NATURA 2000 ako aj miestopis vychádzajúci zo starých príbehov regiónu.

Projekt Príroda pre všetkých je spolufinancovaný EÚ v rámci LIFE Programme a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstvo životného prostredia SR.