PREBEHLO ZIMNÉ SČÍTANIE VODNÉHO VTÁCTVA

PREBEHLO ZIMNÉ SČÍTANIE VODNÉHO VTÁCTVA

PREBEHLO ZIMNÉ SČÍTANIE VODNÉHO VTÁCTVA

     V polovici januára sa každoročne uskutočňuje medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva, ktoré na Slovensku prebieha pravidelne už od r. 1991. Cieľom sčítania je priniesť poznatky o hodnotných lokalitách (tokoch a vodných nádržiach), ktoré sú významné z hľadiska výskytu vodných vtákov v zime.
     Tak ako po minulé roky sa do sčítania zapojili aj pracovníci Správy CHKO Poľana a monitorovali úsek Hrona od Zvolena po Hronskú Breznicu (Nakoľko v tomto roku boli vodné plochy nádrží a rybníkov zamrznuté, sčítanie nemohlo byť na nich realizované.).
     V rámci terénnych pozorovaní sa podarilo na spomínanom úseku zistiť 9 druhov vodných a na vodu viazaných vtákov a tiež 8 ďalších druhov, ktoré sú v okolí toku pozorované. Najpočetnejšími zaznamenanými druhmi boli kačica divá (Anas platyrhynchos), kačica chrapka (Anas crecca), kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) – tento druh bol na úseku zaznamenaný len v malej početnosti pár jedincov, inak bol pozorovaný len prelet jedného väčšieho kŕdľa cca 40-50 jedincov ponad tok Hronu.
     Zo zaujímavých druhov resp. druhov ktoré pozorovateľov potešili boli – párik kačice chripľavky (Anas strepera), vodnár potočný (Cinclus cinclus) a krásny rybárik riečny (Alcedo atthis).
Zistené pozorovania budú po vyhodnotení zaslané koordinátorom sčítania a prispejú k poznatkom o výskyte druhov v zimnom období v danom toku a regióne.
Ďalšie a podrobnejšie informácie o zimnom sčítaní vodného vtáctva môžete nájsť na stránkach: