Prírodná rezervácia Pralesy Slovenska v CHKO Poľana

Rôznorodosť pralesov je širokospektrálna, avšak v každom z nich nájdeme spoločné prvky, ktoré sú typické pre všetky. Prvým poznávacím znakom pralesa je prítomnosť mŕtveho dreva, ktoré slúži ako  úkryt, či zdroj potravy. Existencia mnohých organizmov je závislá od úplného rozloženia drevín, ktoré im poskytujú dostatok živín. Zvlášť významná je v pralese prítomnosť húb a mikroorganizmov pomáhajúcich rozkladať mŕtve drevo. Drevinové zloženie pralesa býva podmienené adaptácii druhov na podmienky lokality. Nadmorská výška, úhrn zrážok, geologické podložie, hĺbka či zloženie pôdy sú tak faktormi, ktoré určujú jeho celkový vzhľad a charakter. Životný cyklus pralesa je podmienený nenarušenou sieťou vzájomných vzťahov medzi jeho živými a neživými zložkami. Vstup človeka do pralesa by preto mal byť len na úrovni tichého pozorovateľa a obdivovateľa.

Zistiť, koľko máme na Slovensku pralesov nebolo vôbec ľahké. Mapovanie pralesov a pralesových zvyškov prebiehalo v rokoch 2009-2015. Jeho výsledkom bola identifikácia najhodnotnejších lesných ekosystémov na našom území. Veľa z nich nebolo dostatočne chránených (1. – 4. stupeň ochrany prírody). Zmeny nastali koncom roka 2021, schválením Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 427/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska. V rezerváciách tak od 1. 12. 2021 platí najprísnejší 5. stupeň ochrany bez prítomnosti ochranného pásma.

V územnej pôsobnosti Správy CHKO Poľana sa nachádza 9 z celkového počtu 76 lokalít Prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska. Sedem z nich je súčasťou CHKO Poľana, ďalšie dve nájdeme v Kremnických vrchoch. Všetko sú to krásne lesy s pestrou drevinovou skladbou, na ktorú je viazané obrovské druhové bohatstvo rastlín a živočíchov. Vo väčšine z nich dominuje buk a jedľa, vo vyšších polohách pristupuje smrek s prímesou cenných listnatých drevín (javor horský, javor mliečny, brest horský, jaseň štíhly). Na skalnatejších miestach, tzv. sutinách sa darí lipovo-javorovým lesom. Druhovú paletu pralesov v našej územnej pôsobnosti dopĺňajú vzácnejšie dubovo-hrabové lesy. Spomínané lesné spoločenstvá predstavujú predmet ochrany na jednotlivých lokalitách PR Pralesy Slovenska. V tabuľke ponúkame ich prehľad so stručnou charakteristikou.

Všetkých turistov a milovníkov prírody prosíme o rešpektovanie nastaveného režimu v rezervácii (zákaz pohybu mimo vyznačených turistických chodníkov). Zároveň ďakujeme verejnosti za podnetné nápady na prípravu náučných chodníkov práve v blízkosti lokalít PR Pralesy Slovenska a reflektujeme na jej záujem zažiť si pralesy prostredníctvom osobnej návštevy.  Správa CHKO Poľana plánuje v priebehu blízkeho obdobia podujatie Deň otvorených dverí pralesov, ktoré pootvoria svoje brány v dostupných pralesovitých lokalitách (Bútľavka, Poľana, Koryto). Kvôli únosnosti územia bude počet účastníkov prehliadky obmedzený. facebooku: Poľana Biosphere Reserve.

Spracovala: A. Kaňuchová

NARIADENIE VLÁDY č. 427 2021 Pralesy Slovenska

 

Lokalita Okres K. ú. Výmera (ha) Predmet ochrany – biotopy európskeho významu (BEV), biotopy národného významu (BNV)
PR Pralesy Slovenska – Bartkovo Detva Hriňová 15,11 BEV: Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130)
PR Pralesy Slovenska – Bukovina Banská Bystrica Hrochoť 37,11 BEV:Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180).
PR Pralesy Slovenska – Bútľavka Banská Bystrica Hrochoť 191,05 BEV:Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180), Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130). BNV:Ls 2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské.
PR Pralesy Slovenska – Bystrý potok Detva Hriňová 21,89 BEV: Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180).
PR Pralesy Slovenska – Horná skala Banská Bystrica, Žiar nad Hronom Badín, Kremnica 39,47 BEV: Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180), Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110), Sk 2 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220).
PR Pralesy Slovenska – Klzký vrch Žiar nad Hronom, Zvolen Ihráč, Železná Breznica 41,82 BEV:Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180). BNV:Ls 2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské.
PR Pralesy Slovenska – Koryto Detva Hriňová 22,76 BEV: Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180).
PR Pralesy Slovenska – Kútik Detva Hriňová 11,60 BEV: Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180).
PR Pralesy Slovenska – Poľana Detva, Zvolen Hriňová, Očová 41,25 BEV: Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130),Ls 5.3 Javorovo-bukové horské lesy (9140).

Kontakt:

Ing. Pavol Kostúr, 0911 390 198, pavol.kostur@sopsr.sk

Štátna ochrana prírody SR

Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana

Ul. J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen