Uskutočnilo sa zasadnutie Koordinačnej rady BR Poľana

Uskutočnilo sa zasadnutie Koordinačnej rady BR Poľana

Návrhy z novembrového stretnutia stakeholdrov BR Poľana sú následovné:
? Nesmieme dopustiť hádky kvôli medveďom. Aktívny manažment je jediná možnosť.
? Vytvorenie veľkého komplexného územného plánu pre Biosférickú rezerváciu Poľana, čo uľahčí plánovanie rozvoja stanovením limitov využiteľnosti jednotlivých lokalít.
? Stanovenie pravidiel pre výstavbu – podpora tradičnej architektúry a sezónnych chotárnych stavieb.
?Krajinné prvky jednoznačne patria do LPISov trvalo trávnatých porastov.
? Zjednodušenie povoľovania výrubov pre aktívne hospodáriacich, ktorí dokážu zabezpečiť ich udržateľnosť.
? Odstránenie nezmyselných zákazov, ako napríklad zákaz pestovania zemiakov na „svahovitých“ Hriňovských lazoch.
? Aktívne riešme problematiku zvýšených počtov raticovej zveri, ktorá spôsobuje škody poľnohospodárom aj lesníkom.
? Inšpirujme sa príkladmi dobrej praxe zo zahraničia, rakúske „Pravidlá hry“ pre usmernenie návštevnosti chránených území, slovinská koncepcia envirovýchovy, či priama podpora stakeholdrov.