VYTVORENIE KRAJINNO EKOLOGICKÉHO PLÁNU – IVINY

VYTVORENIE KRAJINNO EKOLOGICKÉHO PLÁNU – IVINY

Správa CHKO Poľana vytvorila „Krajinno-socio-ekologický plán Iviny, miestna časť obce Dúbravy“ (KEP) vypracovaný pracovníkmi Správy CHKO Poľana vo Zvolene. Štúdia je jedným z praktických čiastkových výstupov APVV Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií (kód projektu: BIO RESERVE24032), ktorý bol pilotne aplikovaný na  Iviny ako jednej z posledných častí lazníckeho osídlenia v BR Poľana, ktorá čelí tlaku neregulovanej výstavby.

KEP Iviny predstavuje komplexné hodnotenie krajiny, ktoré bolo tvorené a prerokované s obyvateľmi dotknutého územia, v spolupráci so samosprávou obce Dúbravy. Uvedená štúdia je príkladom dobrej praxe tvorby strategických dokumentov participatívnym spôsobom. Ukázalo sa, že na základe celkového odborného posúdenia väzieb, procesov a potenciálu krajiny a vhodného odprezentovania poznatkov obyvateľom, je možné nájsť najprimeranejšie riešenia medzi zúčastnenými stranami a rozhodnúť o rozvoji územia biosférickej rezervácie (BR) a krajiny zohľadňujúc limity prírody.

Do budúcna by sme chceli podporovať tvorbu KEP pre územia BR, nakoľko sa toto javí ako nástroj, ktorý poskytuje relevantné argumenty pre tvorbu územných plánov, ukazuje spôsob zapojenia obyvateľov BR a výrazne napomáha zachovávaniu udržateľnej krajiny BR.