Činnosť Správy CHKO-BR Poľana

Zoológ
 • Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
 • Zabezpečuje v územnej CHKO výskum a monitoring stavu populácií živočíchov s dôrazom  na chránené a ohrozené druhy.
 • Prevádza praktickú starostlivosť o chránené živočíchy – menežmentové aktivity na zlepšenie ich životného prostredia (stráženie hniezd dravcov, stavba zábran a prenos obojživelníkov, vyvesovanie búdok pre sovy a pod.).
 • Podieľa sa na starostlivosti o zranené jedince živočíchov a ich následné navrátenie do prírody.
Krajinár
 • Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody v oblasti územných plánov, výstavby, rozvoja cestovného ruchu, turistiky, športových aktivít, ochrany anorganickej prírody a ťažby nerastných surovín.
 • Zabezpečuje v územnej pôsobnosti národného parku evidenciu objektov a javov súvisiacich s využitím územia pre cestovný ruch, rekreáciu a športové aktivity, ako napr. evidenciu rekreačných chát a pod.
 • Navrhuje, zabezpečuje a zúčastňuje sa monitoringu v oblasti sledovania dopadu návštevnosti, športových a rekreačných aktivít na ekosystémy.
Anorganik
 • Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
 • Zabezpečuje v územnej pôsobnosti CHKO mapovanie a následne evidenciu významných javov anorganickej prírody, ako napr. prírodných vodopádov, ťažobných priestorov (lomov), penovcových pramenísk, travertínových kôp, chránených nerastov a skamenelín a pod.
Lesník
 • Vypracováva odborné stanoviská k výrubom a výsadbe drevín pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
 • Podáva odborné stanoviská k výstavbe a rekonštrukcii lesných ciest a skladovaniu drevnej hmoty.
 • Vypracováva stanoviská a zúčastňuje sa rokovaní pri obnove a zmenách lesného hospodárskeho plánu.
Botanik
 • Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody v oblasti chránených druhov rastlín, ich ochrany a starostlivosti o ne.
 • Zabezpečuje v územnej pôsobnosti CHKO výskum a monitoring stavu populácií rastlín s dôrazom na chránené a ohrozené druhy.
 • Prevádza a navrhuje praktickú starostlivosť o chránené rastliny a opatrenia na zlepšenie ich životného prostredia (vykášanie porastov, výrub čistiniek pri výskyte významných druhov rastlín  a pod.).
Odbor strážnej služby
 • Kontroluje dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny a rozhodnutí orgánov štátnej správy vydaných k rôznym aktivitám.
 • Na základe požiadaviek vykonáva monitoring stavu územia, druhov živočíchov a rastlín, participuje na výskumných úlohách.
 • Zabezpečuje označenie územia CHKO, národných prírodných rezervácií, prírodných rezervácií a prírodných pamiatok.
 • Zabezpečuje  opatrenia na záchranu zranených a chorých živočíchov.
 • Rieši priestupky a pomáha pri vyšetrovaní trestných činov na úseku ochrany prírody a krajiny.
 • Vykonáva funkciu informátora pre návštevníkov pohybujúcich sa v území CHKO Poľana a spolupracuje s orgánmi miestnej samosprávy.
 Pracovník environmentálnej výchovy
 • Zabezpečuje vzdelávanie v oblasti ochrany prírody a krajiny pre verejnosť, základné a stredné školy, centrá voľného času a  detské tábory.
 • Organizuje verejné akcie pri príležitosti významných environmentálnych dní počas roka, terénne exkurzie  a besedy so zameraním na ochranu prírody.
 • Spolupracuje s médiami pri prezentácii problematiky ochrany prírody.
 • Spracováva propagačné materiály, plagáty, letáky, výstavy a brožúry.
 • Podieľa sa na starostlivosti o zranené jedince živočíchov a ich následné navrátenie do prírody.

Manažér pre biosférické rezervácie

 • Zabezpečuje administráciu úloh vyplývajúcich z realizácie Programu MAB pre slovenské biosférické rezervácie
 • Zabezpečuje komunikáciu so SV MAB so Slovenskou komisiou UNESCO a riaditeľstvom ŠOP SR.
 • Zabezpečuje administráciu úloh a organizáciu podujatí a aktivtí vyplývajúcich z úloh SV MAB
 • Vedie databázu publikácií, vedeckých článkov a prác z jednotlivých BR
 • Spracováva podklady strategických dokumentov, biznis plánov, akčných plánov, periodických hodnotení
 • Zabezpečuje komunikáciu a propagáciu BR na národnej a medzinárodnej úrovni
 • Zabezpečuje propagačné, výchovné a vzdelávacie aktivity súvisiace s Programom MAB
 • Spolupracuje s partnermi SV MAB, organizuje stretnutia za účelom plnenia základných funkcií BR – ochranná, logistická a rozvojová
 • Zabezpečuje komunikáciu a spoluprácu v súvislosti s medzinárodnými dohovormi a programom UNESCO.
 • Koordinuje pracovníkov jednotlivých BR v súvislosti s plnením úloh súvisiacich s Programom UNESCO Človek a biosféra